Mogrosider – snart kommer EUs beslut om det växtbaserade sötningsmedlet

Mogrosider är sötningsmedel som utvinns ur munkfrukt – en släkting till gurkor, meloner och pumpor. Det växtbaserade sötningsmedlet är upp till 600 gånger sötare än vanligt socker, och är godkänt i Asien, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och flera latinamerikanska länder. Snart kan det också vara godkänt inom EU. Det är med andra ord hög tid att lära känna det nya sötningsmedlet av naturligt ursprung.

Ett nytt växt­ba­se­rat söt­nings­me­del utvär­de­ras för god­kän­nan­de i EU: munk­fruktextrakt vars söt­ma kom­mer från ämnen som van­ligt­vis kal­las mogro­si­der. Det för­vän­tas bli god­känt av Europeiska myn­dig­he­ten för livs­me­dels­sä­ker­het (EFSA) i slu­tet av 2020 och bör­jan av 2021. Därför är det hög tid för mat­ge­eks och yrkes­verk­sam­ma att bekan­ta sig med det nya söt­nings­med­let med natur­ligt ursprung.

Mogrosider ger sötma åt munkfrukt

I söd­ra Kina och nor­ra Thailand odla­de de budd­his­tis­ka mun­kar­na en växt vars fruk­ter har en inten­siv söt smak. På kine­sis­ka kal­las fruk­ter­na luo han guo, vil­ket bety­der munk­frukt eller monk fruit på eng­els­ka. Den inten­si­va söt­man kom­mer från ämnen som gemen­samt benämns mogro­si­der, av vil­ka den som benämns med en romersk 5:a – mogro­sid V – är rik­li­gast förekommande.

Munkfrukt (Siraitia gro­s­ve­no­rii) ingår i sam­ma släk­te som gur­kor, melo­ner och pum­por, men väx­er inte på mar­ken utan klätt­rar likt vin­ran­kor. Den run­da, slä­ta fruk­ten är fem till sju cen­ti­me­ter i dia­me­ter och blir gul- eller grön­brun när den är mogen.

Sötningsmedlet är redan god­känt i fle­ra län­der. USA:s livs­me­dels- och läke­me­dels­myn­dig­het, United States Food and Drug Administration (FDA), beslu­ta­de år 2010 att munk­fruktextrakt med ett inne­håll mel­lan 7 till 95 pro­cent mogro­sid V, är ”gene­ral­ly recog­ni­zed as safe” (GRAS). Det får med and­ra ord använ­das som ingre­di­ens i alla livs­me­del och drycker.

Inom EU är vi för­sik­ti­ga­re. Här pågår ännu utred­ning om mogro­si­der ska god­kän­nas som söt­nings­me­del eller inte. Beslut vän­tas i slu­tet av 2020 eller bör­jan av 2021.

Munkfruktens skal används till te, och frukt­köt­tet äts färskt eller pressas till juice. Likt and­ra fruk­tjui­cer inne­hål­ler munk­fruk­tens juice oli­ka soc­kerar­ter, främst druv­soc­ker och frukt­soc­ker. Men den inten­si­va söt­man kom­mer från ämnen som gemen­samt kal­las mogro­si­der. 66 styc­ken mogro­si­der är kän­da, men det är främst mogro­sid V (läses som ”mogro­sid 5”), som är intres­sant som söt­nings­me­del. Den är 250–350 gång­er söta­re än van­ligt socker.

Munkfrukt växer i popularitet

Det är en glo­bal trend att allt fler kon­su­men­ter efter­frå­gar livs­me­del med ingre­di­en­ser av natur­ligt ursprung. Det märks inte minst i USA där efter­frå­gan av söt­nings­me­del base­ra­de på munk­frukt väx­er snabbt. Snabbare än ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Orsaken är munk­fruk­tens många goda egenskaper.

Bäst i choklad och bakade produkter

Bäst anses mogro­si­der vara i choklad.

Mogrosider är upp till 600 gång­er söta­re än van­ligt soc­ker. Men söt­man hos munk­fruktextrakt vari­e­rar med ande­len av fram­för allt mogro­sid V. Kommersiellt till­gäng­ligt extrakt av mun­frukt exi­ste­rar från 7 till 95 pro­cents kon­cent­ra­tion av mogro­sid V. Typisk lig­ger söt­man hos munk­fruks­extrakt mel­lan 150 till 200 gång­er söt­man hos van­ligt socker.

Mogrosider bidrar inte med kalo­ri­er och påver­kar inte blod­soc­ker­ni­vån. Men and­ra ämnen i munk­fruktextrakt bidrar lite, men det anses försumbart.

Bakterierna i mun­nen läm­nar mogro­si­der i fred och där­för orsa­kar söt­nings­med­let inte hel­ler karies.

En av de störs­ta för­de­lar­na med mogro­sid är dess rena och mer soc­ker­li­ka smak. Sötningsmedlet är ock­så vär­mesta­bilt, och kan där­för använ­das i baka­de produkter.

Komplement till steviolglykosider

Kommer mogro­si­der, med sina många goda egen­ska­per, ersät­ta ste­vi­ol­gly­ko­si­der? Troligtvis inte. En lös­ning är att använ­da dem till­sam­mans. Det är van­ligt bland livs­me­dels­pro­du­cen­ter i Kina, USA och län­der i Latinamerika där mogro­si­der är god­kän­da. Högst san­no­likt kom­mer vi ock­så se det här.

Genom att kom­bi­ne­ra mogro­si­der, ste­vi­ol­gly­ko­si­der och and­ra söt­nings­me­del med lågt kalo­ri­in­ne­håll, exem­pel­vis soc­ke­ral­ko­ho­len erytritol, går det att åstad­kom­ma öns­kad söt­ma, smak och mun­käns­la för var­je unik tillämp­ning. Mogrosidernas fina, soc­ker­li­ka söt­ma maske­rar den kvar­drö­jan­de lak­rits­lik­nan­de eftersma­ken som för­knip­pas med steviolglykosider.

Kostnaden optimeras i blandningar

Det finns 66 kän­da mogro­si­der, med oli­ka mole­kylupp­bygg­na­der och där­med oli­ka egen­ska­per. Den mest före­kom­man­de i munk­frukt är mogro­sid V, som är 250 till 350 gång­er söta­re än soc­ker. Sötast är sia­men­sid I, som är 500 till 600 gång­er söta­re än socker.

Blandning av mogro­si­der och ste­vi­ol­gly­ko­si­der görs ock­så för att mins­ka kostnaden.

Mogrosider är dyra­re än ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Det finns fler ste­vi­aplan­tage än det finns odling­ar med munk­frukt. Under årens lopp har till­ver­ka­re tes­tat oli­ka renings­gra­der och kom­mit fram till att en renings­grad på 40 pro­cent ger en inten­sivt söt smak­pro­fil till en rim­lig kost­nad. Högre renings­gra­der, som 60 pro­cent, gör att pri­set skju­ter i höj­den och kost­na­den blir dub­belt så hög. I dag säljs mogro­si­der där­för van­ligt­vis i en renings­grad på 40 procent.

Steviolglykosider fram­ställs i betyd­lig hög­re ren­hets­gra­der – och är bil­li­ga­re än mogro­sid V. En bland­ning av dem båda ger på så vis en bra smak­pro­fil och prisbild.

Fibrer för textur och munkänsla

Mogrosider och ste­vi­ol­gly­ko­si­der är högin­ten­si­va söt­nings­me­del. Att de är högin­ten­si­va inne­bär att det krävs ytterst små mäng­der av dem för att nå sock­rets söt­ma. Det ska­par nya utma­ning­ar. Om ett kilo soc­ker ska ersät­tas med någ­ra få gram mogro­si­der och ste­vi­ol­gly­ko­si­der, vad ska då fyl­la ut sock­rets plats och ge dess kon­si­stens och munkänsla?

Det finns lös­ning­ar som ska­par den tex­tur och mun­käns­la kon­su­men­ter­na för­vän­tar sig. En lös­ning är söta­de fib­rer – kost­fi­ber söta­de med högin­ten­si­va söt­nings­me­del av natur­ligt ursprung och and­ra växt­ba­se­ra­de söt­nings­me­del. Det ersät­ter soc­ker ett-till-ett.

Snart godkänd av EU?

Vi erbju­der redan idag söta­de fib­rer med mogro­si­der till kun­der utan­för EU.

Men innan den euro­pe­is­ka livs­me­dels- och dryc­kes­in­du­strin kan använ­da des­sa, eller själ­va utveck­la soc­ker­re­du­ce­ra­de pro­duk­ter med hjälp av mogro­si­der behövs klar­teck­net från den Europeiska myn­dig­he­ten för livs­me­dels­sä­ker­het (EFSA). Prövning pågår och besked vän­tas i slu­tet av 2020 eller tidigt 2021.

Dela artikeln om du gillade den!