Skip to content

Vad är stevia och steviolglykosider?

Steviolglykosider är söta ämnen som finns i växten Stevia rebaudiana (i dagligt tal bara kallad stevia). Tolv steviolglykosider är godkända som sötningsmedel inom EU. De är inte energigivande (0 kcal), höjer inte blodsockret (GI 0) och har dessutom naturligt ursprung. Det gör dem utmärkta för sockerreduktion i livsmedel. Här kan du lära dig mer om stevia och steviolglykosider. Du får också tips på mer läsning.

Stevia rebau­di­a­na, som ofta bara kal­las ste­via, är en växt som kom­mer från regn­sko­gar­na i Paraguay och cen­tra­la syda­me­ri­ka. På svens­ka kal­las den söt­floc­kel. Som nam­net anty­der har väx­tens blad en söt smak. Sötman kom­mer från ste­vi­ol­gly­ko­si­der som finns i ste­vi­as blad. Bladen inne­hål­ler mer än 40 oli­ka ste­vi­ol­gly­ko­si­der, men de van­li­gas­te är ste­vi­o­sid (5–10 %) och Rebaudiosid A (2–5 %).

Steviolglykosider som sötningsmedel

Stevia odlas i bland annat Paraguay, Kenya, Kina och USA för kom­mer­si­ell utvin­ning av ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Steviolglykosiderna används som söt­nings­me­del. Inom EU är tolv ste­vi­ol­gly­ko­si­der god­känd som söt­nings­me­del. De har E‑nummer E 960.

Steviosid är den ste­vi­ol­gly­ko­sid som det före­kom­mer mest av i ste­vi­ab­lad (5–10 %). Den har en bit­ter bis­mak och en efter­smak som påmin­ner om lak­rits.

Rebaudiana A (som ofta för­kor­tas Reb A) före­kom­mer i mind­re andel i ste­vi­ab­la­den (2–4 %), men är den i livs­me­del mest använ­da ste­vi­ol­gly­ko­si­den. Den sma­kar inte alls lika bit­tern och inte alls lika myc­ket efter­smak av lak­rits som ste­vi­o­sid.

Rebaudiana M (som ofta för­kor­tas Reb M) har ing­en bit­ter­het alls och ing­en lak­rits­lik efter­smak. Dess smak­pro­fil är nära iden­tisk med soc­ker. Det gör den ide­a­lisk för att ersät­ta sock­rets söt­ma. Men ande­len Reb M i ste­vi­ab­lad är myc­ket mind­re (< 0,1 %), vil­ket gör Reb M dyra­re än Reb A.

Steviolglykosider ersätter socker

Steviolglykosider till­för ing­en ener­gi (0 kcal) och höjer inte blod­sock­ret (GI 0). Det gör dem till en utmärkt ersätt­ning av soc­ker, glu­kossi­rap, mal­titol och and­ra ener­gi­gi­van­de söt­nings­me­del.

Dessutom finns ste­vi­ol­gly­ko­si­der i natu­ren, och extra­he­ras ur ste­via på unge­fär sam­ma sätt som soc­ker extra­he­ras ur soc­ker­be­tor. Det gör att många kon­su­men­ter upp­fat­tar dem som ett bätt­re alter­na­tiv till aspar­tam, ace­sul­fam K, sukralos och and­ra arti­fi­ci­el­la söt­nings­me­del.

Det finns natur­ligt­vis utma­ning­ar med att ersät­ta bulk­söt­nings­me­del som soc­ker med ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Om vi ska ersät­ta 1 kilo­gram soc­ker med Reb A eller Reb M, så behö­ver vi bara cir­ka 3 gram av dem. Vad ska vi ersät­ta övri­ga 997 gram för att bibe­hål­la sam­ma kon­si­stens och mun­käns­la? Och hur ska vi han­te­ra bis­ma­ken och eftersma­ken hos den bil­li­ga­re Reb A?

Vi hjäl­per dig som vill ersät­ta soc­ker med ste­vi­ol­gly­ko­si­der på två sätt.

Sötade fibrer

Först och främst erbju­der vi söta­de fib­rer. Det är kost­fi­ber på vil­ket söt­nings­me­del är fäst så att de kan lag­ras, han­te­ras och använ­das som soc­ker. Ett kilo söta­de fib­rer ersät­ter ett kilo soc­ker i ditt recept, utan att du behö­ver göra någ­ra som helst för­änd­ring­ar i din till­verk­nings­pro­cess.

Vilka fib­rer som används beror på hur de är tänk­ta att använ­das; oli­ka fib­rer har oli­ka egen­ska­per. Som söt­nings­me­del använ­der vi all­tid Reb A eller Reb M. Vilket beror åter­i­gen på vil­ken appli­ka­tion de söta­de fib­rer­na är tänkt att använ­das till. Till sist kan ytter­li­ga­re ingre­di­en­ser ingå (till exem­pel mal­titol) för att ge de söta­de fib­rer­na rätt smak och mun­käns­la i den aktu­el­la appli­ka­tio­nen.

Vi mark­nads­för våra söta­de fib­rer under varu­mär­ket EUREBA®.

Reb A och Reb M

För dig som redan har ett recept anpas­sat för ste­vi­ol­gly­ko­si­der, eller före­drar att utveck­la ett sådant från grun­den, så erbju­der vi Reb A och Reb M som pul­ver och gra­nu­lat och i oli­ka ren­hets­gra­der.

Vi kon­trol­le­rar hela ked­jan från odling av ste­via i Kina till leve­rans av ste­vi­ol­gly­ko­si­der till åra kun­der. Det gör det möj­ligt för oss att leve­re­rar Reb A och Reb M med hög kva­li­tet och för­del­ak­tigt pris.

Vi mark­nads­för Reb A och Reb M under varu­mär­ket NAVIA®.

Läs mer

Läs mer om ste­via och ste­vi­ol­gly­ko­si­der i vårt onli­ne­ma­ga­sin. Börja gär­na med des­sa artik­lar:

in venenatis, risus ipsum pulvinar felis ipsum sit elementum mattis Sed

Pin It on Pinterest