Skip to content

Vad är sötade fibrer?

Ett kilo sötade fibrer ersätter ett kilo socker i recept utan att tillverkningsprocessen behöver ändras. De ger samma smak och munkänsla som socker, men väsentligt mindre kalorier och lägre GI. En del av dem har nära 0 kcal och 0 GI. Men vad är sötade fiber egentligen? Och varför behövs de? Svaren hittar du här.

Alla slut­pro­du­cen­ter av livs­me­del vet att de bör redu­ce­ra använd­ning­en av soc­ker i sina pro­duk­ter. Dels för att tryc­ket på soc­ker­re­duk­tion ökar från lag­stif­ta­re och myn­dig­he­ter. Och dels för att häv­da sig i kon­kur­ren­sen när allt mer häl­so­sam­ma­re alter­na­tiv dyker upp. Livsmedelsproducenter som inte häng­er med ris­ke­rar att slås ut av soc­kerskatt och kon­su­men­ter som över­ger dem för full­go­da men mind­re sock­ra­de alter­na­tiv. Men, som du vet, är det inte bara att mins­ka mäng­den till­satt soc­ker. Konsumenter krä­ver att den goda sma­ken och van­li­ga kon­si­sten­sen ska beva­ras. Det är en till synes omöj­lig ekva­tion. Men det finns en lös­ning: Sötade fiber.

Detta är sötade fiber

Låt oss bör­ja med vad söta­de fib­rer inte är. Det är inte fib­rer som i sig själ­va har en viss söt­ma. Och det är inte hel­ler en enkel bland­ning av fib­rer och söt­nings­me­del.

Nej!

Sötade fiber är en homo­gen sam­man­sätt­ning av kost­fi­ber, högin­ten­sivt söt­nings­me­del och even­tu­ellt and­ra ingre­di­en­ser. De kan använ­das som en ett-till-ett ersätt­ning för soc­ker, glu­kossi­rap eller annat söt­nings­me­del utan uppen­bar påver­kan på smak, mun­käns­la och kon­si­stens. Och de kan trans­por­te­ras, lag­ras, han­te­ras och använ­das som van­ligt soc­ker utan någon som helst för­änd­ring av ruti­ner eller pro­ces­ser.

Sötade fib­rer låter livs­me­dels­pro­du­cen­ter soc­ker­re­du­ce­ra utan att ge upp den goda sma­ken, för­lo­ra den för­vän­ta­de mun­käns­lan eller få pro­blem med kon­si­sten­sen. De mins­kar kost­na­den för att utveck­la ett sor­ti­ment av livs­me­del med mind­re soc­ker eller ing­et till­satt soc­ker alls. Och de ger kort tid till mark­nad för nya pro­duk­ter, eftersom den svå­ra nöten att knäc­ka – att redu­ce­ra soc­ker utan att för­lo­ra smak, mun­käns­la och kon­si­stens – redan är löst.

Men är inte söta­de fib­rer att göra något väl­digt enkelt till något väl­digt kom­pli­ce­rat? Låt oss under­sö­ka saken.

Därför behövs sötade fibrer

Socker är en livs­me­dels­tek­nisk uni­ver­sal­lös­ning. Förutom söt­ma och upp­skat­tad smak och arom, har det en rad and­ra använd­ba­ra egen­ska­per. Det för­stär­ker and­ra sma­ker, ger volym och kon­si­stens, ökar håll­bar­het, beva­rar fukt, hjäl­per till vid jäs­ning, sän­ker frys­punk­ten och ger färg. Det är inte kons­tigt att soc­ker är popu­lärt hos både kon­su­men­ter och livs­me­dels­pro­du­cen­ter.

Det finns bara ett aber. För myc­ket soc­ker är inte bra för häl­san. Det ökar ris­ken ris­ken för över­vikt och fet­ma. Och det är i sin tur kän­da risk­fak­to­rer för bland annat insu­l­in­re­sistens, dia­be­tes, högt blod­tryck, höga hal­ter av koles­te­rol, trig­ly­ce­ri­der och and­ra blod­fet­ter samt hjärt-kärl­sjuk­do­mar.

Och för myc­ket soc­ker är just vad de fles­ta får i sig. Det är inte så att folk sit­ter och knap­rar soc­ker­bi­tar hela dagar­na. Nej! Boven i dra­mat är till­satt soc­ker i van­li­ga livs­me­del. I genom­snitt äter vi mer än en deci­li­ter (!) till­satt soc­ker om dagen. Det är drygt fyra gång­er mer än vad Världshälsoorganisationen (WHO) rekom­men­de­rar som högs­ta dag­li­ga intag.

Det är där­för sam­häl­let stäl­ler krav på soc­ker­re­duk­tion. Och det är där­för kon­su­men­ter efter­frå­gar livs­me­del med mind­re till­satt soc­ker. Helst ing­et alls.

Men få kon­su­men­ter är bered­da att ge upp den goda sma­ken.

Så ska vi få ned soc­kerin­ta­get till häl­so­sam­ma­re nivå­er behövs lös­ning­ar som ger socr­kets söt­ma och upp­skat­tad smak och arom utan lika många kalo­ri­er och lika högt GI. Det är där de söta­de fib­rer­na kom­mer in i bil­den.

Det egentliga problemet som sötade fibrer löser

Socker är egent­li­gen inte sär­skilt sött. Det behövs myc­ket soc­ker i mat och dryck för att vi ska upp­le­va söt­man. Och eftersom myc­ket soc­ker ock­så tar upp myc­ket plats – bidrar till både volym och vikt – så fun­ge­ra soc­ker som fyll­ning. Det ger bulk. Det sam­ma gäl­ler glu­kossi­rap, isoglu­kos, mal­titol och en lång rad and­ra ingre­di­en­ser för söt­ning. Eftersom des­sa söt­nings­me­del ger bulk kal­las de för bulk­söt­nings­me­del.

Men det är inte bara volym och vikt som man får på köpet med bulk­söt­nings­me­del. De ger ock­så ener­gi och påver­kar blod­soc­ker­ni­vån. Socker ger 4 kcal per gram och har GI 97 (rela­tivt vitt bröd). Glukossirap ger lika många kalo­ri­er och ännu hög­re GI. Och mal­titol, som är en popu­lär ersät­ta­re för soc­ker, ger 2,4 kcal per gram och har GI 49.

Det är det­ta som är det egent­li­ga pro­ble­met. Bulksötningsmedel ger söt­ma och bulk, men pri­set är myc­ket ener­gi och högt GI i de fles­ta fall.

Det är det­ta som söta­de fib­rer löser. De ger ock­så söt­ma och bulk, men näs­tan inga kalo­ri­er och väl­digt lågt GI. Typiskt bidrar söta­de fib­rer med mind­re än 0,25 kcal per gram och har ett GI nära 0.

Högintensiva sötningsmedel

Bulksötningsmedel hade lika väl kun­nat kal­las för ”lågin­te­si­va söt­nings­me­del”, eftersom de har rela­tivt låg söt­ma i för­hål­lan­de till sin volym och vikt. Motsatsen är högin­ten­si­va söt­nings­me­del, som ger en myc­ket inten­siv upp­le­vel­se av söt­ma i för­hål­lan­de till sin volym och vikt. I den­na grupp hit­tar vi aspar­tam, ace­sul­fam K, sukralos och and­ra arti­fi­ci­el­la söt­nings­me­del. Där finns ock­så många högin­ten­si­va söt­nings­me­del från natu­ren. Steviolglykosider är de mest kän­da och använ­da.

Högintensiva söt­nings­me­del till­för ing­en ener­gi (0 kcal) och påver­kar inte blod­sock­ret (GI 0). I de fles­ta fall på grund av att krop­pen inte har för­må­ga att ta upp ener­gi ur dem. Det gäl­ler till exem­pel ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Och i de fall krop­pen kan ta upp ener­gi (till exem­pel från aspar­tam som ger lika myc­ket kalo­ri­er per gram som soc­ker) gör den inten­si­va söt­man att mäng­den som behövs ger för­sum­bar ener­gi (cir­ka 1/200-del för aspar­tam).

Så var­för inte använ­da högin­ten­si­va söt­nings­me­del istäl­let för bulk­söt­nings­me­del?

Svårt att göra själv

Problemet lig­ger i våra recept. Vi kan inte bara ersät­ta 1 kg soc­ker med 3 gram högin­ten­sivt söt­nings­me­del. De övri­ga 997 gram­men mås­te ju ock­så ersät­tas för voly­mens och vik­tens skull.

Vad som helst duger inte. Det som ska ersät­ta sock­rets bulk bör ge sam­ma kon­si­stens och mun­käns­la som ori­gi­na­let. Exakt vad det är beror på vad som ska till­ver­kas. Bakning krä­ver en lös­ning. Konditori en annan. Mejeri en tred­je. Och så vida­re.

Som lök på lax­en mås­te vi dess­utom han­te­ra en annorlun­da smak­pro­fil. Både det högin­ten­si­va söt­nings­med­let och det som ersät­ter sock­rets bulk bidrar med smak och arom. Det ger en smak­pro­fil som inte stäm­mer över­ens med sock­rets. Det kan ta läng­re tid innan söt­man känns, eller den kan drö­ja kvar långt läng­re än för van­ligt soc­ker. Det kan fin­nas bis­ma­ker eller eftersma­ker som soc­ker inte har. Och så vida­re. Allt det­ta mås­te juste­ras med ytter­li­ga­re ingre­di­en­ser som kom­plet­te­rar det sak­na­de och maske­rar det oöns­ka­de.

Som om det­ta inte vore nog, så behö­ver till­verk­nings­pro­ces­sen anpas­sas för alla nya ingre­di­en­ser. De ingre­di­en­ser som ska ge bulk har and­ra egen­ska­per än soc­ker, och det kan inne­bä­ra för­änd­ring­ar i maskin­park. Och till skill­nad mot soc­ker, där någ­ra gram hit eller dit inte spe­lar någon roll, krä­ver högin­ten­siv söt­nings­me­del stor pre­ci­sion vid dose­ring. Och till sist har vi utma­ning­en att få det högin­ten­siv söt­nings­med­let jämt för­de­lat.

Därför är sötade fibrer enklare

Det är minst sagt en utma­ning att ersät­ta bulk­söt­nings­me­del med högin­ten­sivt söt­nings­me­del. Och ska det vara någon poäng med allt besvär, mås­te resul­ta­tet ge nära 0 kalo­ri­er och ha GI nära 0. Det är hela den­na pro­ble­ma­tik som söta­de fiber löser.

Per defi­ni­tion är söta­de fiber en homo­gen sam­man­sätt­ning av kost­fi­ber, högin­ten­sivt söt­nings­me­del och and­ra nöd­vän­di­ga ingre­di­en­ser, som ersät­ter soc­ker ett-till-ett utan någon som helst för­änd­ring av ruti­ner eller pro­ces­ser, och som ger sam­ma smak, mun­käns­la och kon­si­stens.

Konkret är söta­de fib­rer ett pul­ver, ett gra­nu­lat eller en sirap, som används på exakt sam­ma sätt som det soc­ker, den glu­kossi­rap eller det söt­nings­me­del det är avsett att ersät­ta. Det kan trans­por­te­ras, lag­ras, han­te­ras, dose­ras som den ingre­di­ens det ersät­ter, och använ­das utan en enda för­änd­ring till­verk­nings­pro­ces­sen. Det är den­na enkel­het som poäng­en med söta­de fib­rer.

EUREBA®

Vi utveck­lar söta­de fib­rer för en rad oli­ka använd­nings­om­rå­den, och mark­nads­för dem under varu­mär­ket EUREBA®.

Vi hjäl­per dig gär­na att väl­ja rätt EUREBA® och fin­juste­ra smak och kon­si­stens för din tillämp­ning.

Tveka inte att höra av dig till oss med frå­gor eller om du vill ha ett varu­prov. Vi hjäl­per dig mer än gär­na.

eget quis ante. ipsum vulputate, dictum felis leo ultricies non

Pin It on Pinterest