Skip to content

Så värnar vi kvaliteten – från odling till produktion

Alldeles i början riktade Bayn Europe in sig på sockerreducering i form av rena steviolglykosider. Därefter utvecklade vi produktlinjen Eureba som bygger på sötade fibrer. Ingredienserna i Eureba odlas eller produceras på olika kontinenter och transporteras en efter en till vårt produktionsnätverk i Europa. För att allt ska klaffa krävs ett kvalificerat kvalitetsarbete där inget lämnas åt slumpen. Nyfiken? Läs vidare om hur vi gör.

13 september 2019 •

Ord som kva­li­tet och säker­het är ljuv musik för alla som job­bar i livs­me­dels­bran­schen. Men hur sät­ter man en stäm­pel på det?

Den inter­na­tio­nel­la stan­dar­den för led­nings­sy­stem, ISO 9001, är en sådan stäm­pel. Den krön­te vårt långa och mål­med­vet­na arbe­te i att utveck­la ett led­nings­sy­stem som stän­digt för­bätt­rar och juste­rar vår verk­sam­het för att möta våra kun­ders behov. För oss mar­ke­rar det ock­så över­gång­en från ett ungt och ent­re­pre­nörs­dri­vet före­tag, till ett moget före­tag som kun­der kan lita på.

Vi håller ögonen på det vi inte gör

I sam­man­hang­et kan det vara värt att peka ut vad vi inte gör: Vi odlar inte våra råva­ror. Och vi till­ver­kar inte hel­ler kon­su­ment­pro­duk­ter med våra söta­de fib­rer. Men vi vär­nar om att kva­li­te­ten på råva­ror­na är hög och att resul­ta­tet för livs­me­dels­pro­du­cen­ten är gott.

Varför gör vi det kan man frå­ga sig?

Vi häm­tar råva­ror från fle­ra håll i värl­den och trans­por­te­rar dem till pro­duk­tions­an­lägg­ning­ar där vi till­ver­kar Eureba – vår egen pro­dukt­lin­je av söta­de fib­rer. För att slut­re­sul­ta­tet ska vara av högs­ta kva­li­tet mås­te ock­så råva­ror­na och till­verk­ning­en vara det. Därför läg­ger vi ned otro­ligt myc­ket arbe­te på att hit­ta råva­ror av bäs­ta kva­li­tet och att säker­stäl­la kva­li­tet genom hela till­verk­nings­pro­ces­sen. Vi gör allt och lite till för att pro­duk­ten ska upp­fyl­la dina krav.

Petnoga och stolt över det

Våra råva­ror kom­mer från Kina, USA, Nederländerna med fle­ra stäl­len. När råva­ror kom­mer från många plat­ser på jor­den, kan både till­gång och kva­li­tet vari­e­ra. Men det gör inte kva­li­te­ten på våra söta­de fib­rer, som har hög, jämn kva­li­tet och leve­re­ras on time.

För att kla­ra det mås­te vi vara extremt nog­gran­na – på grän­sen till peti­ga.

Det räc­ker inte med att ha koll på till­verk­nings­ste­get. Det före­gås av en rad steg som mås­te haka i varand­ra för att allt ska klaf­fa. Och det följs av ännu fler steg innan de söta­de fib­rer­na ersät­ter soc­ker i kon­su­ment­pro­duk­ter.

Vi hål­ler koll på alla ste­gen. Det är den pro­ces­sen som vårt ISO 9001-cer­ti­fi­e­ra­de led­nings­sy­stem hjäl­per oss att hela tiden för­bätt­ra.

Söker alltid efter nya och bättre råvaror

Vi skul­le kun­na slå oss till ro med det vi har. Men det gör vi inte. Det som är bra kan all­tid bli bätt­re.

Vi söker där­för stän­digt efter ingre­di­en­ser av högs­ta kva­li­tet bland våra leve­ran­tö­rer. Och vi hål­ler ögon och öron öpp­na för nya ingre­di­en­ser med natur­ligt ursprung som kan vara intres­san­ta för vår egen pro­dukt­lin­je – och som i slutän­dan är en full­träff för dig som vill ersät­ta soc­ker i dina pro­duk­ter.

Nej, vårt arbe­te med utveck­ling och för­bätt­ring tar ald­rig paus.

Klimatsnåla transporter

Det sägs att alla vägar leder till Rom, men för vår del leder de till Bulgarien. Där sker till­verk­ning­en av de söta­de fib­rer­na.

Vi hål­ler koll på kol­di­ox­i­dav­tryc­ket när vi väl­jer trans­port­sätt från råva­ru­le­ve­ran­tör till till­verk­nings­part­ner. Ett ener­gi­ef­fek­tivt sätt att trans­por­te­ra gods är i ful­las­ta­de last­far­tyg. Därför frak­tar vi majo­ri­te­ten av våra ingre­di­en­ser över sjö och hav. (Men det hän­der vid ensta­ka till­fäl­len – när det är rik­tigt bråt­tom – att vi bestäl­ler gods­trans­port via flyg.)

Och för att ska­pa effek­ti­va och kli­matsnå­la leve­ran­ser till de nor­dis­ka län­der­na, har vi pla­ner på att för­läg­ga delar av till­verk­ning­en hos ett danskt före­tag.

Codes of conduct

Vi öns­kar att det vore en själv­klar­het att barn går i sko­lan och inte job­bar på åkrar eller i fabri­ker. Tyvärr är det inte så. Vi tillå­ter där­för inte barn­ar­be­te och det är ett av fle­ra krav i vår upp­fö­ran­de­kod – Bayn’s Codes of Conduct.

Schyssta arbets­för­hål­lan­den och god arbets­mil­jö är and­ra krav vi stäl­ler på våra under­le­ve­ran­tö­rer.

Inga genmodifierade råvaror

Eftersom vi är pet­no­ga, som sagt, lever våra pro­duk­ter upp till inter­na­tio­nell stan­dard och all rele­vant lag­stift­ning. Men vi stan­nar inte där.

Vi använ­der inga gen­mo­di­fi­e­ra­de råva­ror i vår pro­duk­ter. Vi väl­jer leve­ran­tö­rer som visar stor mil­jö­hän­syn när de odlar, skör­dar och bere­der våra råva­ror. Vi kom­pro­mis­sar inte när det gäl­ler livs­me­dels­sä­ker­het och hygi­en. Inte hel­ler med våra leve­ran­tö­rers till­verk­nings­ka­pa­ci­tet.

Ekologiskt är logiskt

Ekologiskt vore väl logiskt? Ja! Men tyvärr sät­ter EU:s reg­ler käp­par i hju­let.

Det finns inga hin­der att vare sig odla eller använ­da eko­lo­gisk ste­via. Men EU:s reg­ler tillå­ter inte att ste­vi­ol­gly­ko­si­der märks som eko­lo­gis­ka.

Det är för­stås trå­kigt. Vi arbe­tar med råva­ror av natur­ligt ursprung, och då lig­ger det i sakens natur att vi ock­så är öpp­na och intres­se­ra­de av eko­lo­gis­ka råva­ror. Om EU:s reg­ler änd­ras, kom­mer vi genast tit­ta när­ma­re på möj­lig­he­ten att erbju­da söta­de fib­rer med ste­vi­ol­gly­ko­si­der utvun­na ur eko­lo­giskt odla­de ste­vi­aplan­tor.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss om du vill du veta mer om vårt kva­li­tets- och säker­hets­ar­be­te. Vi berät­ta gär­na mer.

Dela artikeln om du gillade den!

Utvalda artiklar från Bayn Magazine

Faran med smala kundsegment

Hämmas ditt före­tags till­växt av att ni job­bar mot för nischa­de kundseg­ment? Det är frå­gan du bör stäl­la dig efter att ha läst Frida Westergårds krö­ni­ka.

Läs artikel »

Erytritol – från frö till Eureba

I natu­ren hit­tar vi soc­ke­ral­ko­ho­len erytritol i vindru­vor, päron och melon, men ock­så i fer­men­te­ra­de livs­me­del som vin, ost och öl. Med 70 pro­cent av sock­rets söt­ma, men inga kalo­ri­er och ing­en påver­kan på blod­soc­ker, är erytritol en intres­sant ingre­di­ens vid soc­ker­re­duk­tion. Men eftersom kvan­ti­te­ter­na av erytritol i natu­ren är små, fram­ställs den på annat sätt – med vete och jäst­svamp.

Läs artikel »

Bra smak istället för dåligt samvete

Att ska­pa pro­duk­ter med häl­so­sam­ma ingre­di­en­ser är en sak. Att ska­pa ång­est över mat är en annan. Det är dags att livs­me­dels­fö­re­tag bör­jar kon­kur­re­ra om bäs­ta smak, och inte om män­ni­skors dåli­ga sam­ve­ten.

Läs artikel »

Sött från naturen – sötningsresan (del 5 av 6)

För att mins­ka soc­ker och kalo­ri­er­na, och sam­ti­digt behål­la den goda sma­ken, krävs söt­nings­me­del med myc­ket söt­ma och få eller inga kalo­ri­er. I den fem­te av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa har turen kom­mit till söt­nings­me­del med natur­ligt ursprung.

Läs artikel »

Nyttig glass – eller glass med nytta?

Är glas­sen tänkt att vara nyt­tig, bara för att sock­ret har ersatts med söta­de fib­rer? Det är frå­gan som vec­kans krö­ni­kör fun­de­rar på.

Läs artikel »

Kemiskt sött – sötningsresan (del 4 av 6)

Vanligt soc­ker kan inte ersät­tas med fruk­tos, mal­titol, glu­kossi­rap och and­ra bulk­söt­nings­me­del om kalo­ri­er­na ska mins­kas. Lösningen är söt­nings­me­del som ger myc­ket söt­ma för lite eller inga kalo­ri­er. I den fjär­de av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa, tit­tar vi när­ma­re på arti­fi­ci­el­la söt­nings­me­del.

Läs artikel »

Lurar vi oss själva?

Ständigt rik­tas krav att livs­me­dels­in­du­strin ska mins­ka sock­ret. Och vi gör som vi blir till­sag­da, och slu­tar att till­sät­ta soc­ker eller drar åtminsto­ne ned på det. Men lurar vi inte oss själ­va – och kon­su­men­ter­na – när vi till­sät­ter mind­re soc­ker och ersät­ter söt­man med aspar­tam och ace­sul­fam K, eller helt ersät­ter soc­ker med mal­titol eller fruk­tjuice?

Läs artikel »

Värstingsockret – sötningsresan (del 3 av 6)

Glukossirap, isoglu­kos och invert­soc­ker är van­li­ga bulk­söt­nings­me­del som ersät­ter soc­ker. De är bil­li­ga. Men är de bra? Det utfors­kar vi i den tred­je av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa.

Läs artikel »

Krokiga morötter och sötade fiber

Livsmedelsdagarna är bran­schens årli­ga kon­fe­rens och höjd­punkt. Vi var där och bjöd på glass med söta­de fib­rer. Men bäst var ändå den pas­sio­ne­ra­de vil­jan att ska­pa inno­va­ti­va lös­ning­ar för håll­bar och häl­so­sam mat, som många gav uttryck för. Det ingju­ter hopp och tro på fram­ti­den. Elisabet Tapio Neuwirth som var på plats vill med den­na krö­ni­ka för­med­la käns­lan och sina all­män­na intryck som första­gångs­be­sö­ka­re.

Läs artikel »

Söta alkoholer – sötningsresan (del 2 av 6)

Maltitol och erytritol är popu­lä­ra ersät­ta­re för soc­ker. De är soc­ke­ral­ko­ho­ler. Men vad inne­bär det? Och finns det nack­de­lar? Det tar vi reda på i den and­ra av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa.

Läs artikel »
id, elementum lectus leo ut Phasellus ut ut sem, Praesent suscipit dolor

Inspirerande reportage och användbar kunskap för dig som utvecklar produkter eller affärer inom livsmedelsindustrin. Gratis prenumeration. Varannan vecka får du de senaste artiklarna rakt i din inkorg. Ingen spam.

GRATIS!

BAYN MAGAZINE

gratis prenumeration

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Missa inte…

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest