Skip to content

NAVIA®

NAVIA® är vårt sor­ti­ment av ste­vi­ol­gly­ko­si­der­na Reb A och Reb M. Dessa ingre­di­en­ser vän­der sig till stör­re livs­me­dels­fö­re­tag, med egen pro­dukt­ut­veck­lingska­pa­ci­tet, som vill köpa råva­ror och ingre­di­en­ser av hög kva­li­tet och till för­del­ak­tigt pris. Vi hjäl­per dig gär­na att utveck­la din NAVIA®-baserade lös­ning för soc­ker­re­duk­tion.

Nedan hit­tar du en kort beskriv­ning av alla vari­an­ter av NAVIA® vi erbju­der. I slu­tet av var­je beskriv­ning finns en länk som låter dig lad­da ned för detal­je­rad infor­ma­tion om respek­ti­ve pro­dukt.

NAVIA® sötar med hjälp från naturen

NAVIA® är ste­vi­ol­gly­ko­si­der i form av pul­ver eller gra­nu­lat med vari­e­ran­de andel av Reb A (50–98 %) eller Reb M (80–95 %). Vi kon­trol­le­rar hela ked­jan från odling av ste­via i Kina till leve­rans av ste­vi­ol­gly­ko­si­der till våra kun­der. Det gör det möj­ligt för oss att leve­re­ra Reb A och Reb M med hög kva­li­tet och för­del­ak­tigt pris. Nedan beskri­ver vi dem alla. Klicka på län­ken efter var­je beskriv­ning för att lad­da ned pro­dukt­blad med detal­je­rad infor­ma­tion.

Reb A ger naturlig sötma

Rebaudioside A (Reb A) är den i livs­me­del oftast använ­da ste­vi­ol­gly­ko­si­den. Den har en rena­re smak än fle­ra and­ra ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Vi erbju­der ste­vi­ol­gly­ko­si­der i form av pul­ver eller gra­nu­lat och med oli­ka ande­lar av Reb A.

Reb M när det ska smaka som socker

Rebaudioside M (Reb M) har en smak­pro­fil som lig­ger när­ma­re soc­ker än Reb A. Vi erbju­der ste­vi­ol­gly­ko­si­der i form av pul­ver med oli­ka ande­lar av Reb M.

libero ut risus Sed pulvinar et, fringilla facilisis at

Få produktblad

Vi skickar omgående ett mejl med produktbladet.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Få produktbad

Berätta vem du är

Pin It on Pinterest