Skip to content

EUREBA®

EUREBA® är vårt sor­ti­ment av söta­de fib­rer – som ersät­ter 1:1 soc­ker i ditt recept utan att du behö­ver göra någ­ra änd­ring­ar av till­verk­nings­pro­ces­sen. Dessa ingre­di­en­ser vän­der sig till alla livs­me­dels­fö­re­tag, från små och medel­sto­ra som vill slip­pa tidskrä­van­de och kost­sam pro­dukt­ut­veck­ling, till sto­ra som efter­strä­var kort tid till mark­nad. Vi hjäl­per dig gär­na att väl­ja rätt EUREBA® och fin­juste­ra smak och kon­si­stens för din appli­ka­tion.

Nedan hit­tar du en kort beskriv­ning av alla söta­de fib­rer vi erbju­der. I slu­tet av var­je beskriv­ning finns en länk att lad­da ned för detal­je­rad infor­ma­tion om respek­ti­ve pro­dukt.

EUREBA® ersätter socker med sötade fibrer

Vi utveck­lar söta­de fib­rer för oli­ka använd­nings­om­rå­den, och söta­de fiber med oli­ka egen­ska­per för sam­ma använd­nings­om­rå­de. Nedan beskri­ver vi dem alla. Klicka på län­ken efter var­je beskriv­ning för att lad­da ned pro­dukt­blad med detal­je­rad infor­ma­tion.

Bakning

Choklad och konfektyr

Mejeriprodukter

  • EUREBA® D‑01: Ersätter soc­ker i glass och frukt­be­red­ning­ar till meje­ri­pro­duk­ter och i frys­ta des­ser­ter. Ladda ned datab­lad.

Soppor och såser

Sötningsmedel

  • EUREBA® AR-01: Sötningsmedel som ersät­ter arti­fi­ci­el­la söt­nings­me­del (till exem­pel aspar­tam och ace­sul­fam K) med ste­vi­ol­gly­ko­si­der (90 %) och kost­fib­rer (10 %). Ladda ned datab­lad.
at nec Praesent felis mattis suscipit id quis, Aliquam consectetur

Få produktblad

Vi skickar omgående ett mejl med produktbladet.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Få produktbad

Berätta vem du är

Pin It on Pinterest