Skip to content

Styrelse

Styrelsen för Bayn Europe AB består av föl­jan­de per­so­ner.

Peter Werme

 • Född 1960
 • Styrelseledamot från 2010 och sty­rel­se­ord­fö­ran­de från 2015
 • Äger 3 831 807 akti­er i Bayn
 • Oberoende i för­hål­lan­de till bola­get och bolags­led­ning­en
 • Beroende i för­hål­lan­de till bola­gets stör­re äga­re
Peter Werme har efter en MBA exa­men från Uppsala uni­ver­si­tet sam­lat på sig mer än 30 års erfa­ren­het av finans­mark­na­den. Under åren 1986–87 var han med och grun­da­de ABB Investment Management och ABB Fonder, där han arbe­ta­de under tio års tid. Han har varit med och grun­dat och för­val­tat hedge­fon­der inom både SEB och Handelsbanken. Peter Werme är med­grun­da­re av Första Entreprenörsfonden, som redan 2010 inve­ste­ra­de i Bayn Europe.

Lucy Dahlgren

 • Född 1969
 • Styrelseledamot 2009–2016 och från 2018
 • Äger 1 399 483 akti­er i Bayn
 • Oberoende i för­hål­lan­de till bola­get och bolags­led­ning­en
 • Beroende i för­hål­lan­de till bola­gets stör­re äga­re
Lucy Dahlgren job­ba­de efter en MBA-exa­men från Henley Management College i Storbritannien som pro­jekt­le­da­re inom bygg- och anlägg­nings­bran­schen. I den rol­len var hon 2007 ansva­rig för eta­ble­ring av ste­via­raf­fen­de­ri­er i Kina. Det väck­te hen­nes intres­se att använ­da ste­vi­ol­gly­ko­si­der i soc­ker­re­duk­tion. 2009 var hon med och grun­da­de Bayn Europe. Samma år utnämn­des hon till ”ambas­sa­dör för kvin­nors före­ta­gan­de” av Näringsdepartementet. Fram till 2017 var hon bola­gets vd.

Chatarina Schneider

 • Född 1963
 • Styrelseledamot från 2018
 • Äger 401 703 akti­er i Bayn
 • Oberoende i för­hål­lan­de till bola­get och bolags­led­ning­en
 • Oberoende i för­hål­lan­de till bola­gets stör­re äga­re
Chatarina Schneider har exa­men i kemi från Linköpings uni­ver­si­tet. Hon har arbe­tat mer än två decen­ni­er för AkzoNobel. I oli­ka chefs­po­si­tio­ner har hon lett mul­ti­kul­tu­rel­la team inom affärs­led­ning, mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning. Hon har ock­så varit ansva­rig för en affärs­verk­sam­het inom Akzo Nobel i Asien. Chatarina Schneider är idag vd för AmphoChem AB.

Gunnar Ek

 • Född 1941
 • Styrelseledamot från 2018
 • Äger 24 593 akti­er i Bayn
 • Oberoende i för­hål­lan­de till bola­get och bolags­led­ning­en
 • Oberoende i för­hål­lan­de till bola­gets stör­re äga­re
Gunnar Ek har stu­de­rat indust­ri­ell orga­ni­sa­tion vid Chalmers tek­nis­ka hög­sko­la. Han är mest känd som Aktiespararnas oräd­da för­käm­pe på års­stäm­mor. Han ansva­ra­de för deras bolags­be­vak­ning under 22 år, och har ock­så varit vice för­bunds­ord­fö­ran­de. Före det var han bank­di­rek­tör i Nordea under 1980-talet. Han har ock­så varit leda­mot i Göteborgs kom­mun­full­mäk­ti­ge, sty­rel­se­le­da­mot i Göteborgs Spårvägar och vice ord­fö­ran­de i Göteborgs lokal­för­valt­ning som är en av Sveriges störs­ta fas­tig­hets­för­val­ta­re. Han har ock­så för­val­tat vär­de­pap­persport­föl­jen för Stiftelsen Chalmers tek­nis­ka hög­sko­la.
risus sed non felis tristique Curabitur ipsum

Pin It on Pinterest