Skip to content

Ledning

Ledningen för Bayn Europe AB består av föl­jan­de per­so­ner.

Patrik Edström

  • Född 1961
  • Ingår i led­ning sedan 2017
  • Äger 388 114 akti­er i Bayn
  • LinkedIn-pro­fil
Patrik Edström har en MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs uni­ver­si­tet. Han har många års erfa­ren­het av dis­tri­bu­tion till kemi- och livs­me­dels­in­du­stri, och är både väl­känd och erkänd för sitt arbe­te inom bran­schen. Han har bland annat varit vd för R2 Group Sweden AB, Nordenchef för Azelis, VP Marketing för Omyas dis­tri­bu­tions­verk­sam­het i Schweiz och haft ett fler­tal posi­tio­ner i Clariant.

Mats Källqvist

  • Född 1959
  • Ingår i led­ning sedan 2018
  • Äger 3 000 akti­er i Bayn
  • LinkedIn-pro­fil
Mats Källqvist har exa­men från IHM Business School och över 40 års erfa­ren­het inom för­sälj­ning och orga­ni­sa­tions­ut­veck­ling. Han har arbe­tat i Sverige och Tyskland för Heidelberg Druckmaschinen, bland annat som mark­nads­chef, och som mark­nads­chef för Canon Sverige. Som VD för Visutech bygg­de han upp en helt ny orga­ni­sa­tion i Sverige, och vän­de under tre år före­ta­get till vinst.

Maria Billing

Maria Billing har exa­men från Frans Schartaus han­dels­in­sti­tut och Stockholms uni­ver­si­tet och omfat­tan­de erfa­ren­het inom eko­no­mi från fle­ra sto­ra och medel­sto­ra bolag i Sverige. Hon har arbe­tat som eko­no­mi- och HR-chef på Pirelli Tyre Nordic och ITAB Sintek, och som grupp­chef på Norsk Hydro Olje. På Consilium arbe­ta­de hon som redo­vis­nings­an­sva­rig. Hon har även varit seni­or redo­vis­nings­e­ko­nom för ett fler­tal glo­ba­la orga­ni­sa­tio­ner på Accountor.
Curabitur elementum at libero ut dolor nec

Pin It on Pinterest