Skip to content
https://www.bayneurope.com/wp-content/uploads/2019/07/thomas-barregren.jpg

Thomas Barregren

Thomas Barregren skri­ver för con­tent byrån Kntnt som pro­du­ce­rar inne­håll för bland annat Bayn Magazine. Han trivs bäst i gräns­lan­det där affärs­ut­veck­ling, kom­mu­ni­ka­tion och tek­nik möts. Det är ock­så om de saker han helst skri­ver om.

Sötade fibrer – sötningsresan (del 6 av 6)

I den sjät­te och sista arti­keln om vår söt­nings­re­sa från soc­ker till söta­de fib­rer lär vi oss hur kost­fib­rer till­sam­mans med högin­ten­sivt söta ämnen med natur­ligt ursprung kan ersät­ta soc­ker 1:1 utan att till­verk­nings­pro­ces­sen behö­ver för­änd­ras.

Läs hela artikeln »

Sött från naturen – sötningsresan (del 5 av 6)

För att mins­ka soc­ker och kalo­ri­er­na, och sam­ti­digt behål­la den goda sma­ken, krävs söt­nings­me­del med myc­ket söt­ma och få eller inga kalo­ri­er. I den fem­te av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa har turen kom­mit till söt­nings­me­del med natur­ligt ursprung.

Läs hela artikeln »

Kemiskt sött – sötningsresan (del 4 av 6)

Vanligt soc­ker kan inte ersät­tas med fruk­tos, mal­titol, glu­kossi­rap och and­ra bulk­söt­nings­me­del om kalo­ri­er­na ska mins­kas. Lösningen är söt­nings­me­del som ger myc­ket söt­ma för lite eller inga kalo­ri­er. I den fjär­de av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa, tit­tar vi när­ma­re på arti­fi­ci­el­la söt­nings­me­del.

Läs hela artikeln »

Värstingsockret – sötningsresan (del 3 av 6)

Glukossirap, isoglu­kos och invert­soc­ker är van­li­ga bulk­söt­nings­me­del som ersät­ter soc­ker. De är bil­li­ga. Men är de bra? Det utfors­kar vi i den tred­je av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa.

Läs hela artikeln »

Söta alkoholer – sötningsresan (del 2 av 6)

Maltitol och erytritol är popu­lä­ra ersät­ta­re för soc­ker. De är soc­ke­ral­ko­ho­ler. Men vad inne­bär det? Och finns det nack­de­lar? Det tar vi reda på i den and­ra av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa.

Läs hela artikeln »

Sötningsresan – från socker till sötade fibrer (del 1 av 6)

Hur kan livs­me­dels­in­du­strin redu­ce­ra soc­ker? Vi ger oss ut på en söt­nings­re­sa i jakt på svar. I den­na förs­ta arti­kel av sex under­sö­ker vi alter­na­ti­va soc­kerar­ter.

Läs hela artikeln »

Trender som påverkar ditt livsmedelsföretag

Företag som är verk­sam­ma inom livs­me­del och häl­sa påver­kas väl­digt myc­ket av tren­der. De som för­ut­ser vad som blir popu­lärt kan hål­la sig fram­me och vin­na affärs­för­de­lar över efter­slänt­rar­na. Men det är inte lätt att veta vil­ka av alla påståd­da tren­der som är verk­li­ga och vär­da att sat­sa på. Därför berät­tar vi om sex metat­ren­der och nit­ton kor­ta och medel­långa tren­der som du ska ha koll på.

Läs hela artikeln »

Inspiration och användbar kunskap

Bayn Magazine erbju­der dig, som leder verk­sam­het i ett medel­stort livs­me­dels­fö­re­tag eller utveck­lar dess pro­duk­ter eller mark­nads­för och säl­jer dess varor, repor­tage och inter­vju­er, ana­ly­ser, tips och råd och ibland en och annan krö­ni­ka. Här kan du läsa var­för.

Läs hela artikeln »
odio leo ipsum nunc libero venenatis, mi,

Pin It on Pinterest