Skip to content
https://www.bayneurope.com/wp-content/uploads/2019/07/elisabet-tapio-neuwirth.jpg

Elisabet Tapio Neuwirth

Elisabet Tapio Neuwirth skri­ver för con­tent byrån Kntnt som pro­du­ce­rar inne­håll för bland and­ra Bayn Magazine. Elisabet har i 20 års tid väx­lat mel­lan redaktörs‑, pro­jekt­le­dar- och kom­mu­ni­ka­törs­rol­ler­na. Hon har ska­pat redak­tio­nell kom­mu­ni­ka­tion i nära sam­ar­be­te med fle­ra av Sveriges mest spän­nan­de före­tag och orga­ni­sa­tio­ner, och deras med­ar­be­ta­re. Den röda trå­den är driv­kraf­ten att ska­pa inne­håll som är rele­vant, intres­sant och vär­de­fullt för läsa­ren. Elisabet har för­u­tom jour­na­list­ut­bild­ning en kan­di­da­tex­a­men i Digital Management från Hyper Island, Stockholm. På Kntnt är Elisabet seni­or skri­bent och con­tent­spe­ci­a­list.

Därför ska du söta med Reb M

Reb M heter den nya stjär­nan på söt­nings­him­len. Det är en ste­vi­ol­gly­ko­sid som sma­kar som soc­ker men är 300 gång­er söta­re. Den har ing­en bit­ter bis­mak eller lak­rits­lik efter­smak som and­ra ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Läs och lär mer!

Läs hela artikeln »

Nyttig glass – eller glass med nytta?

Är glas­sen tänkt att vara nyt­tig, bara för att sock­ret har ersatts med söta­de fib­rer? Det är frå­gan som vec­kans krö­ni­kör fun­de­rar på.

Läs hela artikeln »

Krokiga morötter och sötade fiber

Livsmedelsdagarna är bran­schens årli­ga kon­fe­rens och höjd­punkt. Vi var där och bjöd på glass med söta­de fib­rer. Men bäst var ändå den pas­sio­ne­ra­de vil­jan att ska­pa inno­va­ti­va lös­ning­ar för håll­bar och häl­so­sam mat, som många gav uttryck för. Det ingju­ter hopp och tro på fram­ti­den. Elisabet Tapio Neuwirth som var på plats vill med den­na krö­ni­ka för­med­la käns­lan och sina all­män­na intryck som första­gångs­be­sö­ka­re.

Läs hela artikeln »

Så värnar vi kvaliteten – från odling till produktion

Ingredienserna kom­mer från jor­dens alla hörn, trans­por­te­ras till Europa och till våra part­ner som pro­du­ce­rar Eureba. Vi läg­ger ener­gi på att säk­ra kva­li­tet i var­je steg och se till att allt klaf­far. Vill du veta mer? Läs vida­re!

Läs hela artikeln »

Vad händer om medarbetare uttrycker sig positivt i sociala medier om dina produkter?

Reklamombudsmannen (RO) fäll­de Noccos varu­mär­kes­chef för dold reklam. Hur påver­kar reg­ler­na för influ­encer mar­ke­ting ditt före­tag? Får anställ­da säga posi­ti­va saker i soci­a­la medi­er?

Läs hela artikeln »

Konsten att göra god glass utan tillsatt socker

Hemglass har ska­pat soc­ker­re­du­ce­rad glass som kun­der äls­kar. I våras lan­se­ra­de de jord­gubbs­strut, päron­split samt vanilj- och cho­klad­glass i bäga­re och på pin­ne. De gjor­de det utan att änd­ra recep­tet. Här kan du läsa hur de gjor­de det.

Läs hela artikeln »

Serverar söta desserter utan socker

På den klas­sis­ka kro­gen Grodan i Stockholm utveck­lar chefskon­di­tor Nils Idevall nya des­ser­ter för en rad oli­ka mål­grup­per. Gäster som inte vill, eller kan, äta van­ligt raf­fi­ne­rat soc­ker har varit en svår nöt att knäc­ka, men är nu löst för Nils Idevalls del. Lösningen heter Eureba – soc­ker­re­du­ce­ra­de pro­duk­ter från Bayn, som inte kom­pro­mis­sar med sma­ken, utan läm­nar både gäs­ter och ser­ve­rings­per­so­nal med ett leen­de på läp­par­na. Läs inter­vjun!

Läs hela artikeln »

Stevia – den söta plantan som utmanade jättebolagen

Hur kan en liten flerå­rig ört hota en hel indu­stri? Jo, genom att vara natur­ligt söt. I väx­ten ste­via finns ämnen som kal­las ste­vi­ol­gly­ko­si­der som är 300 gång­er söta­re än soc­ker. Helt utan kalo­ri­er! På 1980- och 1990-talen var den oslag­ba­ra kom­bi­na­tio­nen ett hot mot livs­me­delsjät­tar­nas mono­pol på konst­gjor­da söt­nings­me­del. Det var Davids kamp mot Goliat. Och pre­cis som David vann den lil­la plan­tan över jät­tar­na. Läs den spän­nan­de histo­ri­en!

Läs hela artikeln »
commodo ultricies vulputate, porta. eget Sed fringilla diam dolor

Pin It on Pinterest