Skip to content

Reportage

Här hittar du exklusiva intervjuer, porträtt, berättelser om framgångar och misslyckanden, cases, skildringar från mässor, konferenser och studiebesök, analyser och mycket mer. Reportagen är skrivna för dig som leder verksamheten i ett medelstort livsmedelsföretag, som utvecklar företagets produkter eller som marknadsför och säljer dess varor.

Patrik Edström i halvfigur

Bayn Europe fortsätter framgångsresan

Bayn Europe firar tio­år­sju­bi­le­um och verk­stäl­lan­de direk­tör Patrik Edström leder före­ta­get mot fram­ti­den. Framöver lig­ger fokus på utveck­ling av de egna råva­ror­na. Sötningsmedlen och fib­rer­na är av natur­ligt ursprung och en stark fram­gångs­fak­tor, vil­ket ock­så ses i bola­gets för­sälj­nings­siff­ror. Läs inter­vjun med Patrik Edström.

Läs mer »
Lucy Dahlgren, grundare av Bayn Europe AB, håller burkar med EUREBA i sina armar

Bayns grundare om företagets födelse

Bayn Europe firar tio­år­sju­bi­le­um. Grundaren Lucy Dahlgren var tidigt ute som ent­re­pre­nör inom soc­ker­re­du­ce­ring. Hon såg möj­lig­he­ter­na med ste­via som söt­nings­me­del och arbe­ta­de idogt för sin vision att ska­pa ett kun­skaps­fö­re­tag på områ­det – långt innan ste­via var god­känd som ingre­di­ens inom EU. Idag är hon något av en inno­va­tiv ambas­sa­dör för pro­du­cen­ter som vill ut på mark­na­den med sina life­sty­le­pro­duk­ter. Läs mer!

Läs mer »

Engelholmsglass kompromissar inte när de avstår socker

Engelholmsglass har länge erbju­dit glass utan till­satt soc­ker. Men det har varit svårt att få till kon­si­sten­sen. Nu har de lyc­kats med ”söta­de fib­rer”.

Läs mer »

Konsten att göra god glass utan tillsatt socker

Hemglass har ska­pat soc­ker­re­du­ce­rad glass som kun­der äls­kar. I våras lan­se­ra­de de jord­gubbs­strut, päron­split samt vanilj- och cho­klad­glass i bäga­re och på pin­ne. De gjor­de det utan att änd­ra recep­tet. Här kan du läsa hur de gjor­de det.

Läs mer »

Serverar söta desserter utan socker

På den klas­sis­ka kro­gen Grodan i Stockholm utveck­lar chefskon­di­tor Nils Idevall nya des­ser­ter för en rad oli­ka mål­grup­per. Gäster som inte vill, eller kan, äta van­ligt raf­fi­ne­rat soc­ker har varit en svår nöt att knäc­ka, men är nu löst för Nils Idevalls del. Lösningen heter Eureba – soc­ker­re­du­ce­ra­de pro­duk­ter från Bayn, som inte kom­pro­mis­sar med sma­ken, utan läm­nar både gäs­ter och ser­ve­rings­per­so­nal med ett leen­de på läp­par­na. Läs inter­vjun!

Läs mer »
Curabitur elit. commodo dictum mi, Donec dolor ipsum nec eget Lorem

Pin It on Pinterest