Skip to content

Produktutveckling

Artiklarna på denna sida vänder sig till dig som utforskar ingredienser, testar nya recept eller utvecklar tillverkningsmetoder för ett medelstort livsmedelsföretag. Här hittar du populärvetenskapliga artiklar som inspirerar, orienterar eller förkovrar dig om råvaror, användningsområden eller tillverkningssätt.

Erytritol – från frö till Eureba

I natu­ren hit­tar vi soc­ke­ral­ko­ho­len erytritol i vindru­vor, päron och melon, men ock­så i fer­men­te­ra­de livs­me­del som vin, ost och öl. Med 70 pro­cent av sock­rets söt­ma, men inga kalo­ri­er och ing­en påver­kan på blod­soc­ker, är erytritol en intres­sant ingre­di­ens vid soc­ker­re­duk­tion. Men eftersom kvan­ti­te­ter­na av erytritol i natu­ren är små, fram­ställs den på annat sätt – med vete och jäst­svamp.

Läs mer »

Därför ska du söta med Reb M

Reb M heter den nya stjär­nan på söt­nings­him­len. Det är en ste­vi­ol­gly­ko­sid som sma­kar som soc­ker men är 300 gång­er söta­re. Den har ing­en bit­ter bis­mak eller lak­rits­lik efter­smak som and­ra ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Läs och lär mer!

Läs mer »

Inulin – från frö till Eureba

Cikoria är en omtyckt växt bland odla­re. Ämnet inu­lin gör väx­ten här­dig när kli­ma­tet är som tuf­fast. Inulin används fli­tigt som kost­fi­ber inom livs­me­dels­in­du­strin. Fibern ger främst bulk, men kan ock­så bidra med viss söt­ma. Bäst fun­ge­rar inu­lin i kom­bi­na­tion med and­ra ingre­di­en­ser – som i Bayn Europes söta­de fib­rer. Nyfiken? Läs mer!

Läs mer »

Sötade fibrer – sötningsresan (del 6 av 6)

I den sjät­te och sista arti­keln om vår söt­nings­re­sa från soc­ker till söta­de fib­rer lär vi oss hur kost­fib­rer till­sam­mans med högin­ten­sivt söta ämnen med natur­ligt ursprung kan ersät­ta soc­ker 1:1 utan att till­verk­nings­pro­ces­sen behö­ver för­änd­ras.

Läs mer »

Sött från naturen – sötningsresan (del 5 av 6)

För att mins­ka soc­ker och kalo­ri­er­na, och sam­ti­digt behål­la den goda sma­ken, krävs söt­nings­me­del med myc­ket söt­ma och få eller inga kalo­ri­er. I den fem­te av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa har turen kom­mit till söt­nings­me­del med natur­ligt ursprung.

Läs mer »

Kemiskt sött – sötningsresan (del 4 av 6)

Vanligt soc­ker kan inte ersät­tas med fruk­tos, mal­titol, glu­kossi­rap och and­ra bulk­söt­nings­me­del om kalo­ri­er­na ska mins­kas. Lösningen är söt­nings­me­del som ger myc­ket söt­ma för lite eller inga kalo­ri­er. I den fjär­de av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa, tit­tar vi när­ma­re på arti­fi­ci­el­la söt­nings­me­del.

Läs mer »

Värstingsockret – sötningsresan (del 3 av 6)

Glukossirap, isoglu­kos och invert­soc­ker är van­li­ga bulk­söt­nings­me­del som ersät­ter soc­ker. De är bil­li­ga. Men är de bra? Det utfors­kar vi i den tred­je av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa.

Läs mer »

Söta alkoholer – sötningsresan (del 2 av 6)

Maltitol och erytritol är popu­lä­ra ersät­ta­re för soc­ker. De är soc­ke­ral­ko­ho­ler. Men vad inne­bär det? Och finns det nack­de­lar? Det tar vi reda på i den and­ra av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa.

Läs mer »

Sötningsresan – från socker till sötade fibrer (del 1 av 6)

Hur kan livs­me­dels­in­du­strin redu­ce­ra soc­ker? Vi ger oss ut på en söt­nings­re­sa i jakt på svar. I den­na förs­ta arti­kel av sex under­sö­ker vi alter­na­ti­va soc­kerar­ter.

Läs mer »

Stevia – den söta plantan som utmanade jättebolagen

Hur kan en liten flerå­rig ört hota en hel indu­stri? Jo, genom att vara natur­ligt söt. I väx­ten ste­via finns ämnen som kal­las ste­vi­ol­gly­ko­si­der som är 300 gång­er söta­re än soc­ker. Helt utan kalo­ri­er! På 1980- och 1990-talen var den oslag­ba­ra kom­bi­na­tio­nen ett hot mot livs­me­delsjät­tar­nas mono­pol på konst­gjor­da söt­nings­me­del. Det var Davids kamp mot Goliat. Och pre­cis som David vann den lil­la plan­tan över jät­tar­na. Läs den spän­nan­de histo­ri­en!

Läs mer »

Stevia – från frö till Eureba

Stevia är en ört som väx­er vilt i Paraguays regn­skog, men ock­så odlas för sin söta smak. Ämnena som ger söt­man – ste­vi­ol­gly­ko­si­der – utvinns med en pro­cess som påmin­ner om hur soc­ker utvinns ur soc­ker­be­tor. Trots att det är 300 gång­er söta­re än soc­ker har det noll kalo­ri­er. En dröm för livs­me­dels­fö­re­tag. Nja… Den kon­cen­tre­ra­de söt­man är ock­så en utma­ning. Hur ska ett kilo soc­ker ersät­tas tre gram ste­vi­ol­gly­ko­si­der? Det löser Eureba, som ersät­ter soc­ker ett-till-ett. Läs om ste­vi­as resa från frö till Eureba.

Läs mer »
Nullam elit. eleifend dolor. quis, ut mi, facilisis ut id

Pin It on Pinterest