Skip to content

Krönikor

Här hittar du krönikor med observationer och betraktelser, tankar och funderingar, åsikter eller insikter som rör livsmedelsbranschen i allmänhet och dig som jobbar i ett medelstort livsmedelsföretag i synnerhet. Krönikorna är lekfulla eller allvarsamma, skrivna för att roa eller oroa, och alltid med målet att engagera och beröra.

Faran med smala kundsegment

Hämmas ditt före­tags till­växt av att ni job­bar mot för nischa­de kundseg­ment? Det är frå­gan du bör stäl­la dig efter att ha läst Frida Westergårds krö­ni­ka.

Läs mer »

Bra smak istället för dåligt samvete

Att ska­pa pro­duk­ter med häl­so­sam­ma ingre­di­en­ser är en sak. Att ska­pa ång­est över mat är en annan. Det är dags att livs­me­dels­fö­re­tag bör­jar kon­kur­re­ra om bäs­ta smak, och inte om män­ni­skors dåli­ga sam­ve­ten.

Läs mer »

Nyttig glass – eller glass med nytta?

Är glas­sen tänkt att vara nyt­tig, bara för att sock­ret har ersatts med söta­de fib­rer? Det är frå­gan som vec­kans krö­ni­kör fun­de­rar på.

Läs mer »

Lurar vi oss själva?

Ständigt rik­tas krav att livs­me­dels­in­du­strin ska mins­ka sock­ret. Och vi gör som vi blir till­sag­da, och slu­tar att till­sät­ta soc­ker eller drar åtminsto­ne ned på det. Men lurar vi inte oss själ­va – och kon­su­men­ter­na – när vi till­sät­ter mind­re soc­ker och ersät­ter söt­man med aspar­tam och ace­sul­fam K, eller helt ersät­ter soc­ker med mal­titol eller fruk­tjuice?

Läs mer »

Krokiga morötter och sötade fiber

Livsmedelsdagarna är bran­schens årli­ga kon­fe­rens och höjd­punkt. Vi var där och bjöd på glass med söta­de fib­rer. Men bäst var ändå den pas­sio­ne­ra­de vil­jan att ska­pa inno­va­ti­va lös­ning­ar för håll­bar och häl­so­sam mat, som många gav uttryck för. Det ingju­ter hopp och tro på fram­ti­den. Elisabet Tapio Neuwirth som var på plats vill med den­na krö­ni­ka för­med­la käns­lan och sina all­män­na intryck som första­gångs­be­sö­ka­re.

Läs mer »

Så värnar vi kvaliteten – från odling till produktion

Ingredienserna kom­mer från jor­dens alla hörn, trans­por­te­ras till Europa och till våra part­ner som pro­du­ce­rar Eureba. Vi läg­ger ener­gi på att säk­ra kva­li­tet i var­je steg och se till att allt klaf­far. Vill du veta mer? Läs vida­re!

Läs mer »

Vilket E‑nummer har socker?

Steviolglykosider, som utvinns ur väx­ten ste­via, har ett E‑nummer. Men van­ligt soc­ker, som utvinns på ett snar­likt sätt, har ing­et E‑nummer. Varför är det så?

Läs mer »

Var stolt över dina E‑nummer

Skjut inte bud­bä­ra­ren om maten är dålig – det är dags att våga spri­da kun­skap till kon­su­men­ter­na om alla för­de­lar med E‑nummersystemet.

Läs mer »

Inspiration och användbar kunskap

Bayn Magazine erbju­der dig, som leder verk­sam­het i ett medel­stort livs­me­dels­fö­re­tag eller utveck­lar dess pro­duk­ter eller mark­nads­för och säl­jer dess varor, repor­tage och inter­vju­er, ana­ly­ser, tips och råd och ibland en och annan krö­ni­ka. Här kan du läsa var­för.

Läs mer »
Praesent Phasellus commodo ut ut mi, eleifend Aliquam porta. dictum libero dapibus

Pin It on Pinterest