Skip to content

Affärsutveckling

Artiklarna på denna sida vänder sig till dig som utforskar nya affärsmöjligheter, utvecklar varumärke och sortiment eller driver marknadsföring och försäljning. Här har vi samlat råd och tips om att utveckla varumärke och sortiment, att marknadsföra och sälja och om teknik och möjligheter, för att bara nämna några ämnen.

Ung och hungrig – men inte till vilket pris som helst

Generation Z stäl­ler krav. Men inte enbart på värl­dens makt­ha­va­re. Kraven på maten och livs­me­dels­in­du­strin är minst lika höga. Den här unga gene­ra­tio­nen har ett håll­bar­hets­tänk som genom­sy­rar allt de gör, kon­su­me­rar och äter. De köper pro­duk­ter som bekräf­tar deras livs­stil – och bor de fort­fa­ran­de hem­ma har de tunga man­dat hos för­äld­rar­na som köper det ung­do­mar­na vill ha. Peter Wennström, vd på forsk­nings­fö­re­ta­get The Healthy Marketing Team, gui­dar oss rätt till en ny kon­su­ment­grupp med etis­ka för­tec­ken.

Läs mer »

Trender som påverkar ditt livsmedelsföretag

Företag som är verk­sam­ma inom livs­me­del och häl­sa påver­kas väl­digt myc­ket av tren­der. De som för­ut­ser vad som blir popu­lärt kan hål­la sig fram­me och vin­na affärs­för­de­lar över efter­slänt­rar­na. Men det är inte lätt att veta vil­ka av alla påståd­da tren­der som är verk­li­ga och vär­da att sat­sa på. Därför berät­tar vi om sex metat­ren­der och nit­ton kor­ta och medel­långa tren­der som du ska ha koll på.

Läs mer »

Vad händer om medarbetare uttrycker sig positivt i sociala medier om dina produkter?

Reklamombudsmannen (RO) fäll­de Noccos varu­mär­kes­chef för dold reklam. Hur påver­kar reg­ler­na för influ­encer mar­ke­ting ditt före­tag? Får anställ­da säga posi­ti­va saker i soci­a­la medi­er?

Läs mer »

Dabas – din genväg till marknaden

Känner du till Dabas? Finns dina pro­duk­ter med? Ser du vär­det? Om du sva­rar ja på alla tre frå­gor kan du slu­ta läsa nu. Alla and­ra bör läsa vida­re.

Läs mer »

Surfa på den naturliga vågen

En stor våg drar över kon­su­mentha­vet. Allt fler vill ha livs­me­del som är “natur­li­ga”, eller åtminsto­ne inte inne­hål­ler “ona­tur­li­ga” ingre­di­en­ser. På många håll suc­kas det över E‑nummer hyste­rin. Men har du fun­de­rat på hur ditt före­tag kan dra nyt­ta av tren­den? Hur ni kan sur­fa på vågen av stör­re kon­su­ment­med­ve­ten­het om till­verk­nings­me­to­der och ingre­di­en­ser? I den här arti­keln får du lite hjälp på vägen.

Läs mer »
elit. mattis accumsan ut odio at

Pin It on Pinterest