Skip to content

Lurar vi oss själva?

Ständigt riktas krav att livsmedelsindustrin ska minska sockret. Och vi gör som vi blir tillsagda, och slutar att tillsätta socker eller drar åtminstone ned på det. Men lurar vi inte oss själva – och konsumenterna – när vi tillsätter mindre socker och ersätter sötman med aspartam och acesulfam K, eller helt ersätter socker med maltitol eller fruktjuice?

27 september 2019 •

Det är en varm som­mar­dag och jag och en vän vill sval­ka oss med kall dric­ka. Vi går till kios­ken på hör­net. Min vän tar en flas­ka vat­ten och berät­tar att det är hans favo­rit. Det är inte kons­tigt; den sma­kar knappt vat­ten, utan sött ­och gott av ”skogs­bär”. Till och med vat­ten är sötat! Vi lever i ett soc­kerstint sam­häl­le.

Ingen undkommer

Inte ens de yngs­ta und­kom­mer.

Min sys­ter och jag är och hand­lar. Hon ska köpa gröt till sin bebis. Den van­li­ga sor­ten är slut, men på hyl­lan finns ”gröt med päron­s­mak”. På för­pack­ning­en syns en bild av grö­na fina fruk­ter bred­vid gröt­skå­len. För många nybliv­na för­äld­rar med kin­ki­ga barn låter såklart pärongröt som ett enkelt sätt att få bar­nen att äta. Om de dess­utom får i sig frukt är det bara bra. Men när vi läser inne­hålls­för­teck­ning­en på bak­si­dan fram­trä­der en annan bild: Havregryn dop­pa­de i fruk­tjuice. Det är säkert gott, men ock­så ett sätt att söta utan att till­sät­ta soc­ker.

Inte ens bebi­sar är fre­da­de i vårt soc­kerstin­na sam­häl­le.

Vi gör oss själva en otjänst

Vi i livs­me­dels­in­du­strin gör vad lag­stif­ta­re, för­skri­va­re och intres­se­or­ga­ni­sa­tio­ner ber oss att göra: Vi mins­kar mäng­den till­satt soc­ker. Och kon­su­men­ter­na blir nöj­da när det står ”30 pro­cent mind­re soc­ker” eller ”utan till­satt soc­ker”.

Men hur myc­ket är vun­net när sock­ret ersätts av något med näs­tan sam­ma påver­kan på blod­soc­ker­ni­vån eller med näs­tan lika många kalo­ri­er som soc­ker? Eller när soc­ker redu­ce­ras till pri­set av arti­fi­ci­el­la söt­nings­me­del?

Sockerreduktion är inte något tren­digt som livs­me­dels­pro­du­cen­ter kan väl­ja att haka på. De är inte ute efter en pro­dukt med rätt märk­ning att skry­ta med. De som tror det gör sitt före­tag en otjänst. Vi mås­te för­stå att det är ett genu­int intres­se för häl­sa som dri­ver kon­su­men­ters efter­frå­gan.

Samma sak gäl­ler när rege­ring­ar, myn­dig­he­ter och kon­su­men­t­or­ga­ni­sa­tio­ner krä­ver mind­re soc­ker. De gör det inte för att de vill ta bort det goda, utan för att de vill mins­ka dia­be­tes och det meta­bo­la syndro­met.

Den dolda faran

En dag inser kon­su­men­ter­na att ”utan till­satt soc­ker” inte alls behö­ver bety­da mind­re kalo­ri­er och läg­re GI, och att det myc­ket väl kan bety­da konst­gjor­da till­sat­ser.

Vad hän­der då?

Genom att ersät­ta soc­ker med fruk­tjui­cer eller mal­titol eller syn­te­tis­ka söt­nings­me­del eller lik­nan­de, kan pro­du­cen­ter säga att deras pro­duk­ter inne­hål­ler ”mind­re soc­ker” eller ”ing­et till­satt soc­ker” utan en mas­sa tidskrä­van­de pro­dukt­ut­veck­ling och dyra ingre­di­en­ser. Men de sät­ter sam­ti­digt sitt för­tro­en­de­ka­pi­tal hos kon­su­men­ter­na på spel.

Kort sagt: Billiga lös­ning­ar kan kos­ta dyrt.

Den missade möjligheten

Ett före­tag som istäl­let utveck­lar recept, där inte bara soc­ker mins­kas utan ock­så allt det dåli­ga som soc­ker står för – kalo­ri­er, högt GI och kari­es – har myc­ket att vin­na. Om det görs med nyt­ti­ga och natur­li­ga ingre­di­en­ser kan de posi­tio­ne­ra sitt varu­mär­ke som natur­li­ga­re och häl­so­sam­ma­re än kon­kur­ren­ter­nas. Det ska­par en dif­fe­ren­ti­e­ring som både kan attra­he­ra köpa­re och moti­ve­ra ett pre­mi­um­pris.

Ett sådant syn­sätt kan dess­utom leda till trog­na kon­su­men­ter. En för­äl­der som kom­mer hem med pärongrö­ten och inser att den inte alls inne­hål­ler rik­tig frukt, som bil­den på fram­si­dan visar, utan bara fruk­tjui­ce­kon­centrat, kom­mer inte att köpa varan igen. Medan de som upp­le­ver att ett varu­mär­ke fak­tiskt tar fram natur­li­ga och häl­so­sam­ma pro­duk­ter blir loja­la.

Slutsats

Det är natur­ligt­vis upp till var­je pro­du­cent att posi­tio­ne­ra sina varu­mär­ken som den fin­ner bäst. Men det är rim­ligt att tro att alla seri­ö­sa pro­du­cen­ter vill för­tjä­na kon­su­men­ters för­tro­en­de och vin­na deras loja­li­tet, och inte ris­ke­ra det med enk­la gen­vä­gar. De bör i så fall slu­ta att lyss­na på vad alla säger till dem att göra, och stäl­let frå­ga sig vad de kan göra för att attra­he­ra loja­la kon­su­men­ter och för­tjä­na deras för­tro­en­de.

Svaret är inte mind­re soc­ker. Svaret är mind­re kalo­ri­er, läg­re GI och ing­et arti­fi­ci­ellt.

Dela artikeln om du gillade den!

Utvalda artiklar från Bayn Magazine

Faran med smala kundsegment

Hämmas ditt före­tags till­växt av att ni job­bar mot för nischa­de kundseg­ment? Det är frå­gan du bör stäl­la dig efter att ha läst Frida Westergårds krö­ni­ka.

Läs artikel »

Erytritol – från frö till Eureba

I natu­ren hit­tar vi soc­ke­ral­ko­ho­len erytritol i vindru­vor, päron och melon, men ock­så i fer­men­te­ra­de livs­me­del som vin, ost och öl. Med 70 pro­cent av sock­rets söt­ma, men inga kalo­ri­er och ing­en påver­kan på blod­soc­ker, är erytritol en intres­sant ingre­di­ens vid soc­ker­re­duk­tion. Men eftersom kvan­ti­te­ter­na av erytritol i natu­ren är små, fram­ställs den på annat sätt – med vete och jäst­svamp.

Läs artikel »

Därför ska du söta med Reb M

Reb M heter den nya stjär­nan på söt­nings­him­len. Det är en ste­vi­ol­gly­ko­sid som sma­kar som soc­ker men är 300 gång­er söta­re. Den har ing­en bit­ter bis­mak eller lak­rits­lik efter­smak som and­ra ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Läs och lär mer!

Läs artikel »

Inulin – från frö till Eureba

Cikoria är en omtyckt växt bland odla­re. Ämnet inu­lin gör väx­ten här­dig när kli­ma­tet är som tuf­fast. Inulin används fli­tigt som kost­fi­ber inom livs­me­dels­in­du­strin. Fibern ger främst bulk, men kan ock­så bidra med viss söt­ma. Bäst fun­ge­rar inu­lin i kom­bi­na­tion med and­ra ingre­di­en­ser – som i Bayn Europes söta­de fib­rer. Nyfiken? Läs mer!

Läs artikel »

Sötade fibrer – sötningsresan (del 6 av 6)

I den sjät­te och sista arti­keln om vår söt­nings­re­sa från soc­ker till söta­de fib­rer lär vi oss hur kost­fib­rer till­sam­mans med högin­ten­sivt söta ämnen med natur­ligt ursprung kan ersät­ta soc­ker 1:1 utan att till­verk­nings­pro­ces­sen behö­ver för­änd­ras.

Läs artikel »

Sött från naturen – sötningsresan (del 5 av 6)

För att mins­ka soc­ker och kalo­ri­er­na, och sam­ti­digt behål­la den goda sma­ken, krävs söt­nings­me­del med myc­ket söt­ma och få eller inga kalo­ri­er. I den fem­te av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa har turen kom­mit till söt­nings­me­del med natur­ligt ursprung.

Läs artikel »

Kemiskt sött – sötningsresan (del 4 av 6)

Vanligt soc­ker kan inte ersät­tas med fruk­tos, mal­titol, glu­kossi­rap och and­ra bulk­söt­nings­me­del om kalo­ri­er­na ska mins­kas. Lösningen är söt­nings­me­del som ger myc­ket söt­ma för lite eller inga kalo­ri­er. I den fjär­de av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa, tit­tar vi när­ma­re på arti­fi­ci­el­la söt­nings­me­del.

Läs artikel »

Värstingsockret – sötningsresan (del 3 av 6)

Glukossirap, isoglu­kos och invert­soc­ker är van­li­ga bulk­söt­nings­me­del som ersät­ter soc­ker. De är bil­li­ga. Men är de bra? Det utfors­kar vi i den tred­je av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa.

Läs artikel »

Söta alkoholer – sötningsresan (del 2 av 6)

Maltitol och erytritol är popu­lä­ra ersät­ta­re för soc­ker. De är soc­ke­ral­ko­ho­ler. Men vad inne­bär det? Och finns det nack­de­lar? Det tar vi reda på i den and­ra av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa.

Läs artikel »

Så värnar vi kvaliteten – från odling till produktion

Ingredienserna kom­mer från jor­dens alla hörn, trans­por­te­ras till Europa och till våra part­ner som pro­du­ce­rar Eureba. Vi läg­ger ener­gi på att säk­ra kva­li­tet i var­je steg och se till att allt klaf­far. Vill du veta mer? Läs vida­re!

Läs artikel »
accumsan elit. risus dapibus amet, ut Donec libero

Inspirerande reportage och användbar kunskap för dig som utvecklar produkter eller affärer inom livsmedelsindustrin. Gratis prenumeration. Varannan vecka får du de senaste artiklarna rakt i din inkorg. Ingen spam.

GRATIS!

BAYN MAGAZINE

gratis prenumeration

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Missa inte…

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest