Skip to content

Krokiga morötter och sötade fiber

Livsmedelsdagarna 2019 i Tylösand samlade branschkollegor från hela Sverige. Hållbarhet, cirkulärekonomi och matglädje löpte som en röd tråd genom eventet. Vi kan förändra vår egen och konsumenternas syn på råvaror och livsmedel – och vi gör det också. Det är uppenbart att innovationskraften bubblar i branschen och att produkterna blir allt mer växtbaserade. Här delar jag med mig av mina reflektioner.

20 september 2019 •

För att värl­den ska för­änd­ras mås­te vi ock­så lyss­na på invänd­ning­ar, och inte enbart på bekräf­tel­se.

Det kun­de vi upp­le­va på Livsmedelsdagarna i Tylösand den 11–13 sep­tem­ber. Och vi kun­de se att det hän­der mas­sor hos våra kol­le­gor i livs­me­dels­bran­schen – just för att män­ni­skor i indu­strin lyss­nar till kon­su­men­ter­na, ifrå­ga­sät­ter sig själ­va och stäl­ler frå­gor.

Inspirera och utmana resten

Som: Är det nyt­tigt, vet­tigt, klokt eller ens sunt att använ­da råva­ror på det sätt vi har gjort hit­tills? Är det eko­no­miskt rik­tigt?

Rata kro­ki­ga moröt­ter för att de inte pas­sar in i påsen. Eller kas­se­ra fel­fria pro­duk­ter för att för­pack­ning­en har fått sig en liten smäll? ”Det är ju inte kar­tong­en vi ska äta, utan det som är inu­ti”, mena­de inspi­ra­tö­ren, krö­ga­ren och koc­ken Paul Svensson. Han har gjort det till sin mis­sion att använ­da och för­äd­la var­je råva­ra han hål­ler i sin hand. Blir något över, ham­nar res­ter­na på restau­rang­ens kom­post. Självklart odlar han ock­så i jor­den som blir till.

Det är tyd­ligt att någon mås­te räc­ka upp han­den och utma­na res­ten för att få till en för­änd­ring. Det hän­der just nu, och det känns häl­so­samt. Men cir­keln sluts inte där: Kan du inte använ­da hela pro­duk­ten, sälj den!

Passion driver affären

Den inno­va­ti­va kraf­ten i bran­schen kring råva­ror och maten bubb­lar. Etablerade före­tag, star­tup-bolag, stu­den­ter och fors­ka­re vid hög­sko­lor och uni­ver­si­tet utveck­lar nya affärs­möj­lig­he­ter för rest­pro­duk­ter­na som annars hade slängts, med målet att föra till­ba­ka dem till livs­me­dels­in­du­strin. Det är den inspi­re­ran­de kons­ten att ska­pa en rund­gång, ett eko­sy­stem, en cir­ku­lä­re­ko­no­mi.

Under Livsmedelsdagarna är intryc­ket tyd­ligt: Det är pas­sio­ne­ra­de män­ni­skor som tar plats i livs­me­dels­fö­re­ta­gen. Precis som vi själ­va är. Nu pra­tar vi inte läng­re om tit­lar utan om den per­son­li­ga vil­jan, öns­kan och visio­nen om att ska­pa ett bätt­re inne­håll i själ­va före­ta­get, innan pro­duk­ter­na når ut på mark­na­den.

Produkter från jorden dominerar

Och det sker via inno­va­tions­labb, tvär­ve­ten­skap­li­ga forsk­nings­pro­jekt och täta dia­lo­ger med kon­su­men­ter. Resultatet? Vi går mot växt­ba­se­ra­de pro­duk­ter.

Här kom­mer natur­ligt­vis kli­mat­tän­ket in, kol­di­ox­i­dav­tryc­ken, Greta-effek­ten. Vi bör­jar se sam­ban­den, för­står det eko­sy­stem vi befin­ner oss i.

Och det eko­sy­stem vi själ­va är, upp­märk­sam­ma­des ock­så på Livsmedelsdagarna. Sambandet mel­lan hjär­nan och tarm­sy­ste­met. Mår hjär­nan bra, mår tarm­bak­te­ri­er­na bra. Och omvänt. Här spe­lar kos­ten en avgö­ran­de roll, visar forsk­ning från Örebro uni­ver­si­tet.

Hitta tillbaka till matglädjen

Om mat­gläd­jen för­svann någon­stans på vägen och ersat­tes av matskam, så är det dags att åter­vän­da till en gläd­je kring maten och en sun­da­re syn på våra pro­duk­ter. Det gäl­ler även dem vi nju­ter av då och då.

Runt våra utställ­nings­bord på Tylösand hotell sam­la­des intres­se­ra­de, nyfik­na och fråg­vi­sa kol­le­gor i bran­schen. Vi bjöd på Engelholms glass och fick bekräf­tel­se på att våra söta­de fib­rer med natur­ligt ursprung fun­ge­rar pre­cis lika bra som soc­ker. Superlativen hag­la­de. ”Steviolglykosider, vem hade kun­nat tro det?”

Det är mat­gläd­je för oss, som för inte så länge sedan var ett star­tup-före­tag med en vision om att för­änd­ra livs­me­dels­bran­schen och soc­kerin­ta­get med hjälp av en liten, men myc­ket kraft­full råva­ra – ste­vi­aplan­tan.

Tacka alla snillen och smarta kollegor

Bakom even­tet och pro­gram­met stod Livsmedelsföreningen, orga­ni­sa­tio­nen som sam­lar oss i bran­schen och som inom kort byter namn till Livsmedel i fokus. Vilka snil­len!

Vi tac­kar och bugar för välin­ve­ste­ra­de dagar, då vi inte bara möt­te smar­ta bransch­kol­le­gor utan ock­så möj­lig­he­ter till co-cre­a­tion och sam­ar­be­ten. Signalord som lju­der genom hela bran­schen för fram­ti­dens och affärsnyt­tans skull.

PS. Vi fick ock­så food for thought, det vill säga intres­san­ta frå­gor som är vär­da en all­de­les egen krö­ni­ka. Håll ögo­nen öpp­na!

Dela artikeln om du gillade den!

Utvalda artiklar från Bayn Magazine

Faran med smala kundsegment

Hämmas ditt före­tags till­växt av att ni job­bar mot för nischa­de kundseg­ment? Det är frå­gan du bör stäl­la dig efter att ha läst Frida Westergårds krö­ni­ka.

Läs artikel »

Erytritol – från frö till Eureba

I natu­ren hit­tar vi soc­ke­ral­ko­ho­len erytritol i vindru­vor, päron och melon, men ock­så i fer­men­te­ra­de livs­me­del som vin, ost och öl. Med 70 pro­cent av sock­rets söt­ma, men inga kalo­ri­er och ing­en påver­kan på blod­soc­ker, är erytritol en intres­sant ingre­di­ens vid soc­ker­re­duk­tion. Men eftersom kvan­ti­te­ter­na av erytritol i natu­ren är små, fram­ställs den på annat sätt – med vete och jäst­svamp.

Läs artikel »

Därför ska du söta med Reb M

Reb M heter den nya stjär­nan på söt­nings­him­len. Det är en ste­vi­ol­gly­ko­sid som sma­kar som soc­ker men är 300 gång­er söta­re. Den har ing­en bit­ter bis­mak eller lak­rits­lik efter­smak som and­ra ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Läs och lär mer!

Läs artikel »

Inulin – från frö till Eureba

Cikoria är en omtyckt växt bland odla­re. Ämnet inu­lin gör väx­ten här­dig när kli­ma­tet är som tuf­fast. Inulin används fli­tigt som kost­fi­ber inom livs­me­dels­in­du­strin. Fibern ger främst bulk, men kan ock­så bidra med viss söt­ma. Bäst fun­ge­rar inu­lin i kom­bi­na­tion med and­ra ingre­di­en­ser – som i Bayn Europes söta­de fib­rer. Nyfiken? Läs mer!

Läs artikel »

Bra smak istället för dåligt samvete

Att ska­pa pro­duk­ter med häl­so­sam­ma ingre­di­en­ser är en sak. Att ska­pa ång­est över mat är en annan. Det är dags att livs­me­dels­fö­re­tag bör­jar kon­kur­re­ra om bäs­ta smak, och inte om män­ni­skors dåli­ga sam­ve­ten.

Läs artikel »

Sötade fibrer – sötningsresan (del 6 av 6)

I den sjät­te och sista arti­keln om vår söt­nings­re­sa från soc­ker till söta­de fib­rer lär vi oss hur kost­fib­rer till­sam­mans med högin­ten­sivt söta ämnen med natur­ligt ursprung kan ersät­ta soc­ker 1:1 utan att till­verk­nings­pro­ces­sen behö­ver för­änd­ras.

Läs artikel »

Sött från naturen – sötningsresan (del 5 av 6)

För att mins­ka soc­ker och kalo­ri­er­na, och sam­ti­digt behål­la den goda sma­ken, krävs söt­nings­me­del med myc­ket söt­ma och få eller inga kalo­ri­er. I den fem­te av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa har turen kom­mit till söt­nings­me­del med natur­ligt ursprung.

Läs artikel »

Kemiskt sött – sötningsresan (del 4 av 6)

Vanligt soc­ker kan inte ersät­tas med fruk­tos, mal­titol, glu­kossi­rap och and­ra bulk­söt­nings­me­del om kalo­ri­er­na ska mins­kas. Lösningen är söt­nings­me­del som ger myc­ket söt­ma för lite eller inga kalo­ri­er. I den fjär­de av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa, tit­tar vi när­ma­re på arti­fi­ci­el­la söt­nings­me­del.

Läs artikel »

Värstingsockret – sötningsresan (del 3 av 6)

Glukossirap, isoglu­kos och invert­soc­ker är van­li­ga bulk­söt­nings­me­del som ersät­ter soc­ker. De är bil­li­ga. Men är de bra? Det utfors­kar vi i den tred­je av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa.

Läs artikel »

Söta alkoholer – sötningsresan (del 2 av 6)

Maltitol och erytritol är popu­lä­ra ersät­ta­re för soc­ker. De är soc­ke­ral­ko­ho­ler. Men vad inne­bär det? Och finns det nack­de­lar? Det tar vi reda på i den and­ra av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa.

Läs artikel »
et, sem, fringilla id, amet, id Donec accumsan venenatis, massa ante. Donec

Inspirerande reportage och användbar kunskap för dig som utvecklar produkter eller affärer inom livsmedelsindustrin. Gratis prenumeration. Varannan vecka får du de senaste artiklarna rakt i din inkorg. Ingen spam.

GRATIS!

BAYN MAGAZINE

gratis prenumeration

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Missa inte…

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest