Skip to content

Konsten att göra god glass utan tillsatt socker

Hemglass har skapat sockerreducerad glass som kunder älskar. I våras lanserade de jordgubbsstrut, päronsplit samt vanilj- och chokladglass i bägare och på pinne. De gjorde det utan att ändra receptet. Här kan du läsa hur de gjorde det.

13 juni 2019 •

Hemglass sat­sar på en ny för­pack­ning soc­ker­re­du­ce­ra­de glas­sar. Sorterna är klas­sis­ka och sma­ken ovan­ligt god, tyc­ker kun­der­na – och dem lyss­nar före­ta­get noga på. Tidigare pro­duk­ter utan till­satt soc­ker tap­pa­de i för­sälj­ning. Nu säl­jer glas­sar­na enligt bud­ge­te­ra­de mål, enligt Anders Granath, seni­or affärs­ut­veck­la­re på Hemglass.

Hemleveranser lig­ger i tiden och bran­schen ökar explo­sions­ar­tat. En sil­ver­rygg i sam­man­hang­et är före­ta­get Hemglass, som fira­de fem­tio­år­sju­bi­le­um för­ra året.

– Nu är vi mer i tiden än någon­sin, säger Anders Granath, seni­or affärs­ut­veck­la­re på Hemglass.

På önskelistan: Sockerreducerad glass

Anders Granath är seni­or affärs­ut­veck­la­re på Hemglass.

Hemglass affärsidé är att säl­ja glass till svens­ka hem, och sor­ti­men­tet ska pas­sa alla åld­rar och sma­k­in­rikt­ning­ar. Vissa glas­sar ska ock­så vara anpas­sa­de till födoäm­nes­al­ler­gi­er och into­le­ran­ser. Här ingår ett sor­ti­ment soc­ker­re­du­ce­ra­de glas­sar, till alla som vill und­vi­ka onö­digt soc­ker.

Under årens lopp har Hemglass pro­vat att erbju­da kund­för­pack­ning­ar med en mix av glas­sar utan till­satt soc­ker. När den senas­te för­pack­ning­en tap­pa­de i för­sälj­ning, togs den bort ur sor­ti­men­tet.

– Så små­ning­om upp­märk­sam­ma­de våra fran­chi­se­fö­re­tag oss om att kun­der­nas efter­frå­gan på en mix öka­de. För fyra år sedan blev det mitt jobb att hit­ta ersät­ta­re, säger Anders Granath.

Överraskande god smak

Hela vår pro­dukt­grupp blev för­vå­na­de över den goda sma­ken
Hemglass tilläm­par pri­va­te label – låter and­ra till­ver­ka glas­sen efter deras recept. En glass­till­ver­ka­re fick upp­dra­get att ta fram nya soc­ker­re­du­ce­ra­de pro­duk­ter. Snart pre­sen­te­ra­des glass­pro­ver­na för Hemglass.

– Vi fast­na­de direkt. Smaken var rik­tigt god. Den kän­des inte konst­gjord och läm­na­de ing­en bis­mak, vil­ket jag upp­le­ver att arti­fi­ci­el­la söt­nings­me­del kan göra. Hela vår pro­dukt­grupp blev för­vå­nad över den goda sma­ken, säger Anders Granath.

Konsten att få god smak på glass utan till­satt soc­ker hand­lar om soc­ke­rer­sätt­ning­en. Bakom sma­ken, aro­men och mun­käns­lan i de nya glas­sar­na lig­ger Bayn Europes soc­ke­rer­sätt­ning Eureba D‑01. Sötningen kom­mer från råva­ror med natur­ligt ursprung, och lös­ning­en tillå­ter glass- och livs­me­dels­till­ver­ka­re att byta ut sock­ret 1:1. Tidigare stu­di­er visar ock­så att lös­ning­en ger en kris­tal­li­se­ring, snar­lik den som finns i glass sötad med soc­ker.

Positiv respons

I feb­ru­a­ri 2019 lan­se­ra­des den nya kon­su­ment­för­pack­ning­en. Den inne­hål­ler jord­gubbs­strut, päron­split, bäga­re med vanilj- och cho­klad­glass och pinnglass i sma­ken vanilj-cho­klad. Klassiska glas­sar för hela famil­jen, men nu med Eureba som soc­ker­re­du­ce­ran­de lös­ning.

Responsen från kun­der­na är posi­tiv, berät­tar Anders Granath, och för­sälj­ning­en lig­ger helt i fas med bud­ge­te­ra­de mål.

– Det här är en nisch­pro­dukt, men en vik­tig del i vårt sor­ti­ment. Om Hemglass inte kan erbju­da glas­sar utan till­satt soc­ker är ris­ken stor att kun­der­na inte köper någ­ra glas­sar alls av oss, utan väl­jer att hand­la i butik, säger Anders Granath.

Möter kundernas behov

Hemglass under­sö­ker just nu hur de nylan­se­ra­de soc­ker­re­du­ce­ra­de glas­sar­na går hem i stu­gor­na. Prismässigt lig­ger de i pari­tet med övrigt glas­sor­ti­ment. Om efter­frå­gan på soc­ker­re­du­ce­ra­de glas­sar ökar, är det möj­ligt att Hemglass tes­tar att utö­ka sor­ti­men­tet.

– Jag kan tän­ka mig en helt ny grädd­glass utan till­satt soc­ker, eller att vi tes­tar att göra om en glass ur det befint­li­ga sor­ti­men­tet. Inga beslut är tag­na, men om kun­der­na vill, blir det säkert så, säger Anders Granath.

Hälsosammare val

För svens­kar­na äls­kar sin glass. I Europa får Sverige sil­ver­me­dalj i glassä­tan­de. 12 liter glass per per­son och år slin­ker ner, enligt för­e­ning­en Sveriges Glasstillverkare. Det är bara våra gran­nar i Finland som äter mer.

Samtidigt blir allt fler hälso­med­vet­na.

Hemglass med Anders Granath i spet­sen hål­ler ögo­nen på tren­der i sam­häl­let. Trenden att äta mer häl­so­samt hål­ler i sig.

– Vi ser pro­te­in­glas­sar och and­ra glas­sar med ingre­di­en­ser som sig­na­le­rar häl­so­sam­ma­re ätan­de. Men om det är en flu­ga eller om tren­den består är svå­ra­re att sva­ra på. Vår devis är att äta gott med måt­ta. Då kan du ock­så nju­ta av en rik­tigt god grädd­glass emel­lanåt, säger han.

Dela artikeln om du gillade den!

Utvalda artiklar från Bayn Magazine

Faran med smala kundsegment

Hämmas ditt före­tags till­växt av att ni job­bar mot för nischa­de kundseg­ment? Det är frå­gan du bör stäl­la dig efter att ha läst Frida Westergårds krö­ni­ka.

Läs artikel »

Erytritol – från frö till Eureba

I natu­ren hit­tar vi soc­ke­ral­ko­ho­len erytritol i vindru­vor, päron och melon, men ock­så i fer­men­te­ra­de livs­me­del som vin, ost och öl. Med 70 pro­cent av sock­rets söt­ma, men inga kalo­ri­er och ing­en påver­kan på blod­soc­ker, är erytritol en intres­sant ingre­di­ens vid soc­ker­re­duk­tion. Men eftersom kvan­ti­te­ter­na av erytritol i natu­ren är små, fram­ställs den på annat sätt – med vete och jäst­svamp.

Läs artikel »

Därför ska du söta med Reb M

Reb M heter den nya stjär­nan på söt­nings­him­len. Det är en ste­vi­ol­gly­ko­sid som sma­kar som soc­ker men är 300 gång­er söta­re. Den har ing­en bit­ter bis­mak eller lak­rits­lik efter­smak som and­ra ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Läs och lär mer!

Läs artikel »

Bra smak istället för dåligt samvete

Att ska­pa pro­duk­ter med häl­so­sam­ma ingre­di­en­ser är en sak. Att ska­pa ång­est över mat är en annan. Det är dags att livs­me­dels­fö­re­tag bör­jar kon­kur­re­ra om bäs­ta smak, och inte om män­ni­skors dåli­ga sam­ve­ten.

Läs artikel »

Sött från naturen – sötningsresan (del 5 av 6)

För att mins­ka soc­ker och kalo­ri­er­na, och sam­ti­digt behål­la den goda sma­ken, krävs söt­nings­me­del med myc­ket söt­ma och få eller inga kalo­ri­er. I den fem­te av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa har turen kom­mit till söt­nings­me­del med natur­ligt ursprung.

Läs artikel »

Nyttig glass – eller glass med nytta?

Är glas­sen tänkt att vara nyt­tig, bara för att sock­ret har ersatts med söta­de fib­rer? Det är frå­gan som vec­kans krö­ni­kör fun­de­rar på.

Läs artikel »

Kemiskt sött – sötningsresan (del 4 av 6)

Vanligt soc­ker kan inte ersät­tas med fruk­tos, mal­titol, glu­kossi­rap och and­ra bulk­söt­nings­me­del om kalo­ri­er­na ska mins­kas. Lösningen är söt­nings­me­del som ger myc­ket söt­ma för lite eller inga kalo­ri­er. I den fjär­de av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa, tit­tar vi när­ma­re på arti­fi­ci­el­la söt­nings­me­del.

Läs artikel »

Lurar vi oss själva?

Ständigt rik­tas krav att livs­me­dels­in­du­strin ska mins­ka sock­ret. Och vi gör som vi blir till­sag­da, och slu­tar att till­sät­ta soc­ker eller drar åtminsto­ne ned på det. Men lurar vi inte oss själ­va – och kon­su­men­ter­na – när vi till­sät­ter mind­re soc­ker och ersät­ter söt­man med aspar­tam och ace­sul­fam K, eller helt ersät­ter soc­ker med mal­titol eller fruk­tjuice?

Läs artikel »

Värstingsockret – sötningsresan (del 3 av 6)

Glukossirap, isoglu­kos och invert­soc­ker är van­li­ga bulk­söt­nings­me­del som ersät­ter soc­ker. De är bil­li­ga. Men är de bra? Det utfors­kar vi i den tred­je av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa.

Läs artikel »

Krokiga morötter och sötade fiber

Livsmedelsdagarna är bran­schens årli­ga kon­fe­rens och höjd­punkt. Vi var där och bjöd på glass med söta­de fib­rer. Men bäst var ändå den pas­sio­ne­ra­de vil­jan att ska­pa inno­va­ti­va lös­ning­ar för håll­bar och häl­so­sam mat, som många gav uttryck för. Det ingju­ter hopp och tro på fram­ti­den. Elisabet Tapio Neuwirth som var på plats vill med den­na krö­ni­ka för­med­la käns­lan och sina all­män­na intryck som första­gångs­be­sö­ka­re.

Läs artikel »
non efficitur. ut Lorem dictum ipsum et, risus. at

Inspirerande reportage och användbar kunskap för dig som utvecklar produkter eller affärer inom livsmedelsindustrin. Gratis prenumeration. Varannan vecka får du de senaste artiklarna rakt i din inkorg. Ingen spam.

GRATIS!

BAYN MAGAZINE

gratis prenumeration

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Missa inte…

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest