Skip to content

Inspiration och användbar kunskap

Vi vill ge något särskilt till dig som leder verksamheten i ett medelstort livsmedelsföretag, till dig som utvecklar företagets produkter och till dig som marknadsför och säljer dess varor. Vi vill ge dig inspiration, kunskap och ibland något som roar eller oroar dig. Därför publicerar vi reportage och intervjuer, analyser, tips och råd och ibland en och annan krönika. Vi börjar nu.

16 maj 2019 •

Du läser den förs­ta i en lång rad av krö­ni­kor, artik­lar och e‑böcker som ska pub­li­ce­ras kom­man­de vec­kor, måna­der och år här på www​.bay​neu​ro​pe​.com. Vi vill med dem inspi­re­ra och ge använd­ba­ra råd och tips om hur du kan bidra till att utveck­la ditt före­tag, dina pro­duk­ter och din mark­nad.

Våra planer

Denna krö­ni­ka är vår all­ra förs­ta pub­li­ce­ring. Redan näs­ta vec­ka kom­mer två till. Rubrikerna är ännu inte bestäm­da, men vi kal­lar dem Stevia från plan­ta till Eureba och Den lil­la plan­tan som utma­na­de jät­te­bo­la­gen.

Som du för­står bör­jar vi med det som lig­ger oss när­mast: Stevia. Men vi kom­mer skri­va om myc­ket annat ock­så. Vi kun­de bara inte låta bli att bör­ja med den söta väx­ten (“pun inten­ded”, som kid­sen skul­le säga).

Vi kom­mer fort­sät­ta med en till två artik­lar per vec­ka fram till semestern. Sen stäng­er vi buti­ken… Inte alls.

När du har semes­ter och nju­ter av sol och hav (eller job­bar med glass­pro­duk­tion) så byg­ger vi om webb­plat­sen för att ge utrym­me för ett onli­ne-maga­sin. Lagom till när du är till­ba­ka från semestern har den­na krö­ni­ka och de tio till tolv artik­lar vi har skri­vit innan som­ma­ren flyt­tat in i maga­si­net, som vi där­ef­ter fyl­ler på var­je vec­ka.

Efter semestern är ock­så den förs­ta e‑boken fär­dig. Det är en liten bok du kan läsa på skär­men eller lad­da ned och skri­va ut. Vår ambi­tion är att hin­na med en till innan jul, och där­ef­ter ge ut fyra om året.

Varför denna satsning

Det ska inte stic­kas under stol med att vi gör det­ta för att du ska gil­la oss. ? Det är en del av vår mark­nads­fö­ring. Men syf­tet är inte att prac­ka på dig vårt bud­skap eller säl­ja våra pro­duk­ter.

Vi vill att du ska upp­le­va oss som skö­na typer som fri­kos­tigt bju­der på repor­tage, inter­vju­er, ana­ly­ser, tips och råd samt en och annan krö­ni­ka (som den­na). Vi vill att du helt enkelt ska tyc­ka det är värt att hänga med oss. Både onli­ne – här på vår webb­plats och på LinkedIn – och i verk­li­ga livet.

Vem är du?

Så vem är du?

Vi vet inte. Men vi tror oss veta att du job­bar i ett medel­stort livs­me­dels­fö­re­tag i Norden, att du sit­ter i led­ning­en eller utveck­lar era pro­duk­ter eller marknadsför/​säljer era varor. Det är i vart fall de tre rol­ler vi tän­ker att våra läsa­re har.

Har vi rätt? Mejla bayn@​kntnt.​se och berät­ta!1 Vi vill gär­na höra ifrån dig. Och vi lovar att inte spam­ma dig efteråt.

Vilka är vi?

Vi är Bayn. Eller Bayn Europe AB som det står i bolags­ord­ning­en.

Vi är ett pas­sio­ne­rat gäng som vill hjäl­pa livs­me­dels­in­du­strin att mins­ka sock­ret utan konst­gjor­da till­sat­ser och utan att ge avkall på den goda sma­ken.

Vi har egent­li­gen ing­et emot soc­ker. Det är gott. Men det används all­de­les för myc­ket. Det ger pro­blem som över­vikt och dia­be­tes. Därför vill vi bidra till att mäng­den soc­ker redu­ce­ras i livs­me­del.

Men vi är ock­så livsnju­ta­re. Vi vill ta bort sock­ret – inte söt­man.

Vår syn på sockerersättning

Inte myc­ket är vun­net när soc­ker ersätts med en annan soc­kerart (till exem­pel fruk­tos, glu­kos eller maltos).

Ska det vara någon poäng att ersät­ta sock­ret så ska det vara med något som ger sam­ma söt­ma för näs­tan inga kalo­ri­er. Det är i vart fall vår syn på saken.

Tyvärr är de fles­ta alter­na­ti­ven arti­fi­ci­el­la – fram­ställ­da i en kemisk pro­cess (till exem­pel sac­ka­rin, cykla­mat, sukralos och ace­sul­fam­ka­li­um).

Finns då ing­et alter­na­tiv med natur­ligt ursprung och lågt ener­gi­vär­de? Jodå! Ett av dem är ste­vi­ol­gly­ko­si­der som utvinns ur väx­ten söt­floc­kel – mer känd under sitt latins­ka namn: ste­via.

Det gör vi

Steviolglykosider är upp till 300 gång­er söta­re än soc­ker. Det är ett pro­blem i sig. För hur ersät­ter du 1 kilo soc­ker med 3 gram ste­vi­ol­gly­ko­si­der, utan att volym, kon­si­stens och struk­tur för­änd­ras märk­bart? Dessutom har ste­vi­ol­gly­ko­si­der en metal­lisk efter­smak som säl­lan är önsk­värd.

Det är den­na utma­ning som får vårt forsk­nings- och utveck­lings­team att gå i spinn. De är hjär­nor­na bakom vårt kon­cept Eureba som är ska­pat av natur­li­ga råva­ror för att ersät­ta soc­ker ett-till-ett med bibe­hål­len mun­käns­la.

Vårt löfte

Det är ofrån­kom­ligt att vi då och då kom­mer att berät­ta om Eureba. Det är ju vår baby. Och det vore tjäns­te­fel av oss att inte berät­ta hur vi kan hjäl­pa dig att ersät­ta soc­ker ett-till-ett utan att off­ra den goda sma­ken. Men fram­för allt kom­mer vi berät­ta om sådant som intres­se­rar dig. Det lovar vi!

1 Mejladressen bayn@​kntnt.​se går till tea­met hos con­tent­by­rån Kntnt som pro­du­ce­rar Bayns artik­lar.

Dela artikeln om du gillade den!

Utvalda artiklar från Bayn Magazine

Matvanor – fortfarande en klassfråga

I takt med att hyl­lor­na i mat­af­fä­ren fylls på med häl­so­sam­ma alter­na­tiv, sval­nar dis­kus­sio­nen om mat­va­nor. Men vi bor­de ändå fun­de­ra på var­för vis­sa män­ni­skor ham­nar i en ond spi­ral av bil­lig och lät­till­gäng­lig mat, medan and­ra fros­sar i häl­so­sam­ma recept och tar sig tiden att laga mat. Frida Westergård kli­ver ur sin mat­bubb­la och synar saker­nas till­stånd.

Läs artikel »

Kassava – från frö till Eureba

Isomaltooligosackarider (IMO) finns natur­ligt i många livs­me­del, men till­sätts ock­så i vis­sa pro­duk­ter för att fyl­la ut och ge söt­ma. IMO är i sig en kost­fi­ber, men säljs som sirap eller pul­ver som ock­så inne­hål­ler soc­kerar­ter och and­ra ener­gi­gi­van­de kol­hyd­ra­ter. Trots det är IMO intres­sant för soc­ker­re­duk­tion. Läs och lär mer om IMO:s väg från kassa­va­ro­ten till söta­de fib­rer.

Läs artikel »

Faran med smala kundsegment

Hämmas ditt före­tags till­växt av att ni job­bar mot för nischa­de kundseg­ment? Det är frå­gan du bör stäl­la dig efter att ha läst Frida Westergårds krö­ni­ka.

Läs artikel »

Erytritol – från frö till Eureba

I natu­ren hit­tar vi soc­ke­ral­ko­ho­len erytritol i vindru­vor, päron och melon, men ock­så i fer­men­te­ra­de livs­me­del som vin, ost och öl. Med 70 pro­cent av sock­rets söt­ma, men inga kalo­ri­er och ing­en påver­kan på blod­soc­ker, är erytritol en intres­sant ingre­di­ens vid soc­ker­re­duk­tion. Men eftersom kvan­ti­te­ter­na av erytritol i natu­ren är små, fram­ställs den på annat sätt – med vete och jäst­svamp.

Läs artikel »

Därför ska du söta med Reb M

Reb M heter den nya stjär­nan på söt­nings­him­len. Det är en ste­vi­ol­gly­ko­sid som sma­kar som soc­ker men är 300 gång­er söta­re. Den har ing­en bit­ter bis­mak eller lak­rits­lik efter­smak som and­ra ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Läs och lär mer!

Läs artikel »

Inulin – från frö till Eureba

Cikoria är en omtyckt växt bland odla­re. Ämnet inu­lin gör väx­ten här­dig när kli­ma­tet är som tuf­fast. Inulin används fli­tigt som kost­fi­ber inom livs­me­dels­in­du­strin. Fibern ger främst bulk, men kan ock­så bidra med viss söt­ma. Bäst fun­ge­rar inu­lin i kom­bi­na­tion med and­ra ingre­di­en­ser – som i Bayn Europes söta­de fib­rer. Nyfiken? Läs mer!

Läs artikel »

Bra smak istället för dåligt samvete

Att ska­pa pro­duk­ter med häl­so­sam­ma ingre­di­en­ser är en sak. Att ska­pa ång­est över mat är en annan. Det är dags att livs­me­dels­fö­re­tag bör­jar kon­kur­re­ra om bäs­ta smak, och inte om män­ni­skors dåli­ga sam­ve­ten.

Läs artikel »

Sötade fibrer – sötningsresan (del 6 av 6)

I den sjät­te och sista arti­keln om vår söt­nings­re­sa från soc­ker till söta­de fib­rer lär vi oss hur kost­fib­rer till­sam­mans med högin­ten­sivt söta ämnen med natur­ligt ursprung kan ersät­ta soc­ker 1:1 utan att till­verk­nings­pro­ces­sen behö­ver för­änd­ras.

Läs artikel »

Sött från naturen – sötningsresan (del 5 av 6)

För att mins­ka soc­ker och kalo­ri­er­na, och sam­ti­digt behål­la den goda sma­ken, krävs söt­nings­me­del med myc­ket söt­ma och få eller inga kalo­ri­er. I den fem­te av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa har turen kom­mit till söt­nings­me­del med natur­ligt ursprung.

Läs artikel »

Nyttig glass – eller glass med nytta?

Är glas­sen tänkt att vara nyt­tig, bara för att sock­ret har ersatts med söta­de fib­rer? Det är frå­gan som vec­kans krö­ni­kör fun­de­rar på.

Läs artikel »
ipsum felis Sed nunc id, efficitur.

Inspirerande reportage och användbar kunskap för dig som utvecklar produkter eller affärer inom livsmedelsindustrin. Gratis prenumeration. Varannan vecka får du de senaste artiklarna rakt i din inkorg. Ingen spam.

GRATIS!

BAYN MAGAZINE

gratis prenumeration

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Missa inte…

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest