Skip to content
Foto: Lars Wirtén

Engelholmsglass kompromissar inte när de avstår socker

Engelholms Glass har i decennier tillverkat glass utan tillsatt socker. Men det har varit svårt att få till den rätta konsistensen. Men Eureba löste problemet. Nu kan personer med diabetes och andra som vill undvika socker njuta av glass som smakar som den ska.

27 juni 2019 •

Det är 25 gra­der varmt i skug­gan och solen gas­sar när vi besö­ker skåns­ka Ängelholm. Perfekt glassvä­der med and­ra ord. På Engelholmsglass går samt­li­ga fyra lin­jer för hög­tryck från mor­gon till kväll. Personalstyrkan har näs­tan för­dubb­lats under som­ma­ren för att det anri­ka famil­je­fö­re­ta­get ska hin­na sval­ka sina glas­säls­kan­de kun­der.

Inne i fabri­ken lig­ger en behag­lig doft av gräd­de och vanilj som ett upp­mju­kan­de och vän­ligt fil­ter i den annars hårt hygi­en­styr­da indu­stri­mil­jön. Här till­ver­kas 1,6 mil­jo­ner liter glass per år. Under som­ma­ren stöps cir­ka 50 000 pinnglas­sar och fylls cir­ka 30 000 våf­felstru­tar var­je dag. Tillsammans med liter­för­pack­ning­ar för butik och kul­ser­ve­ring blir det 15–20 tusen liter glass. Det är med and­ra ord brå­da tider på Engelholmsglass så här i bör­jan av juli.

– Årets glas­sä­song har bör­jat hyf­sat. Starten var bra i april, men maj var inte rolig. Juni har där­e­mot rass­lar på rätt bra, säger vd Calle Gudmundsson.

Drivs av andra och tredje generationen

Calle Gudmunsson i Engelholmsglass kor­ri­do­rer. Foto: Lars Wirtén.

Han har många år att jäm­fö­ra med. Redan på 1960-talet som­mar­job­ba­de Calle på Engelholms Mejeriförening som hade till­ver­kat glass i sta­den ända sedan 1937. Pappa Gunnar var meje­ri­chef och 1975 över­ta­la­de han Calle att läm­na sitt arbe­te som kock och istäl­let bör­ja i meje­ri­ets glass­pro­duk­tion.

Men det tog bara ett par år innan Engelholms Mejeriförening fusio­ne­ra­de med Helsingborgs Mjölkcentral, som beslu­ta­de att läg­ga ned glass­pro­duk­tio­nen 1977. Familjen Gudmundsson tog ett kol­lek­tivt djupt ande­tag, gick till ban­ken och sat­sa­de allt på ett, om uttryc­ket tillåts, glas­sigt kort.

Sedan dess har Engelholmsglass dri­vits av famil­jen Gudmundsson, idag av and­ra och tred­je gene­ra­tio­nen.

– Det pra­tas myc­ket glass på våra släkt­mid­da­gar, säger Calles dot­ter Lisa Gudmundsson och skrat­tar.

Använder naturliga råvaror

Hon är kva­li­tets­an­sva­rig och högst del­ak­tig i pro­dukt­ut­veck­ling­en till­sam­mans med brö­der­na Patrik och Peter som är pro­duk­tions­che­fer. Faster Cecilia ser som eko­no­mi­chef till att hål­la ord­ning på finan­ser­na.

Och det går bra för Engelholmsglass. Ända sedan star­ten har före­ta­get så långt som möj­ligt använt loka­la och natur­li­ga råva­ror med gräd­den som bas. Idag är det små­ska­li­ga, natur­li­ga och när­pro­du­ce­ra­de en av de tyd­li­gas­te kon­su­mentt­ren­der­na.

– Vi kan som ett litet före­tag och med de råva­ror vi använ­der inte kon­kur­re­ra med pri­set. Men idag är folk bered­da att beta­la för när­pro­du­ce­rat och natur­li­ga råva­ror, säger Lisa Gudmundsson.

Hälsotrenden är tydlig

Lisa Gudmunsson utan­för Engelholsglass fabrik i Ängelhom. Foto: Lars Wirtén.

En annan tyd­lig trend som Lisa Gudmundsson lyf­ter fram är häl­sa, med fokus på bland annat lak­tos­fritt, vegan­kost och att mins­ka kon­sum­tio­nen av soc­ker.

– Om det gäl­ler den dag­li­ga kos­ten, läsk, glass eller godis åter­står att se. Efterfrågan styr vad vi tar fram. Just nu pla­ne­rar vi nyhe­ter för 2020. Så nu gäl­ler det att vara vak­sam på vad kon­su­men­ter­na kan tän­kas vil­ja ha.

Engelholmsglass är väl för­be­rett. Man var tidigt ute med att ta fram alter­na­tiv i sor­ti­men­tet. Först genom att använ­da söt­nings­med­let aspar­tam. Glassen sma­ka­de i prin­cip iden­tiskt som den van­li­ga grädd­glas­sen.

Men det fanns två pro­blem. Aspartam är ett omdis­ku­te­rat söt­nings­me­del. De byt­te det mot söt­nings­me­del från väx­ten ste­via när det blev god­känt. Men det gick fort­fa­ran­de inte att lyf­ta bort glu­kossi­ra­pen som gav glas­sen dess kon­si­stens.

– Då fick vi tip­set att pro­va Eureba som ersät­ter glu­kossi­ra­pen ett-till-ett med ”söta­de fib­rer”. Där söt­man i vårt fall kom­mer från ste­via. Vi fick fram en pro­dukt som var myc­ket bätt­re för dia­be­ti­ker än tidi­ga­re, för­kla­rar Lisa Gudmundsson.

Eureba ger den rätta konsistensen

Engelholmsglass byt­te 2011 ut aspar­tam mot ste­vi­ol­gly­ko­si­der, som är det söta i väx­ten ste­via, när EU god­kän­de det 2011.

– Det såg bra ut när ste­vi­an kom. Men glas­sen fick en vass, metal­lisk bis­mak som drog åt lak­rits. Vi var tvung­na att läg­ga till and­ra aro­mer, men det kän­des inte bra, säger Calle Gudmundsson.

Dessutom var glu­kossi­ra­pen fort­fa­ran­de kvar i glas­sen.

Men för ett par år sedan kom före­ta­get i kon­takt med Bayn som pre­sen­te­ra­de Eureba – en ste­vi­a­ba­se­rad ingre­di­ens som ersät­ter soc­ker ett-till-ett och ger sam­ma kon­si­stens med mind­re än 0,01 gram soc­ker per 100 g Eureba.

– Eureban är det bäs­ta vi har hit­tat. Nu har vi en len pro­dukt med en lika bra kon­si­stens och mun­käns­la som lyf­ter fram sma­ker­na på ett bra sätt. Vi har fått fram en opti­mal pro­dukt för dia­be­ti­ker och and­ra som vill und­vi­ka soc­ker, för­kla­rar Calle Gudmundsson.

Marknaden gillar smaken

Engelholmsglass säl­jer idag glas­sen som bäga­ren Vanilla och i 0,7‑literförpackningar för butik i sma­ker­na päron, vanilj och jord­gubb med kaka­o­rip­pel.

En annan för­del med Eureba var enkel­he­ten. Engelholmsglass hade redan ett bra och fun­ge­ran­de recept.

– Tack vare att glu­kossi­ra­pen kun­de bytas rakt av mot Eureba behöv­des ing­et kom­pli­ce­rat och tidskrä­van­de arbe­te med att ta fram ett nytt recept, kon­sta­te­rar Lisa Gudmundsson.

Det är inte bara Lisa och Calle som är nöj­da med resul­ta­tet. Marknaden gil­lar ock­så vad den sma­kar.

– Det är en mind­re mål­grupp, men glas­sen säl­jer bra. Glassen är gjord på en bra bas som ger en närings­rik pro­dukt. Det är vik­tigt för till exem­pel äldre­vår­den, som vill erbju­da bra och närings­rik kost, påpe­kar Lisa Gudmundsson.

Ett logistiskt pussel

Ute i pro­duk­tio­nen fylls två­li­ters­byt­tor, stru­tar, bäga­re och pin­nar oupp­hör­ligt på med glass i oli­ka sma­ker och sor­ter. Strössel, cho­klad­lin­ser och syl­ter till­sätts för att ge var­je sort sin uni­ka iden­ti­tet. Det är ett logis­tiskt pus­sel.

Engelholmsglass har 36 oli­ka sma­ker för kul­glass och 26 sor­ter på den så kal­la­de kiosklis­tan. Därtill kom­mer butiks­sor­ti­men­tet och all upp­drags­pro­duk­tion till and­ra varu­mär­ken. Det sist­nämn­da står för 20–25 pro­cent av pro­duk­tio­nen.

– Jo, det kan bli lite jox­igt att få ihop det. Men vi är flex­ib­la och har en pas­sion för pro­duk­tion. Och så har vi ju en del erfa­ren­het, säger Calle Gudmundsson med ett stil­la leen­de.

Dela artikeln om du gillade den!

Utvalda artiklar från Bayn Magazine

Faran med smala kundsegment

Hämmas ditt före­tags till­växt av att ni job­bar mot för nischa­de kundseg­ment? Det är frå­gan du bör stäl­la dig efter att ha läst Frida Westergårds krö­ni­ka.

Läs artikel »

Erytritol – från frö till Eureba

I natu­ren hit­tar vi soc­ke­ral­ko­ho­len erytritol i vindru­vor, päron och melon, men ock­så i fer­men­te­ra­de livs­me­del som vin, ost och öl. Med 70 pro­cent av sock­rets söt­ma, men inga kalo­ri­er och ing­en påver­kan på blod­soc­ker, är erytritol en intres­sant ingre­di­ens vid soc­ker­re­duk­tion. Men eftersom kvan­ti­te­ter­na av erytritol i natu­ren är små, fram­ställs den på annat sätt – med vete och jäst­svamp.

Läs artikel »

Därför ska du söta med Reb M

Reb M heter den nya stjär­nan på söt­nings­him­len. Det är en ste­vi­ol­gly­ko­sid som sma­kar som soc­ker men är 300 gång­er söta­re. Den har ing­en bit­ter bis­mak eller lak­rits­lik efter­smak som and­ra ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Läs och lär mer!

Läs artikel »

Bra smak istället för dåligt samvete

Att ska­pa pro­duk­ter med häl­so­sam­ma ingre­di­en­ser är en sak. Att ska­pa ång­est över mat är en annan. Det är dags att livs­me­dels­fö­re­tag bör­jar kon­kur­re­ra om bäs­ta smak, och inte om män­ni­skors dåli­ga sam­ve­ten.

Läs artikel »

Sött från naturen – sötningsresan (del 5 av 6)

För att mins­ka soc­ker och kalo­ri­er­na, och sam­ti­digt behål­la den goda sma­ken, krävs söt­nings­me­del med myc­ket söt­ma och få eller inga kalo­ri­er. I den fem­te av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa har turen kom­mit till söt­nings­me­del med natur­ligt ursprung.

Läs artikel »

Nyttig glass – eller glass med nytta?

Är glas­sen tänkt att vara nyt­tig, bara för att sock­ret har ersatts med söta­de fib­rer? Det är frå­gan som vec­kans krö­ni­kör fun­de­rar på.

Läs artikel »

Kemiskt sött – sötningsresan (del 4 av 6)

Vanligt soc­ker kan inte ersät­tas med fruk­tos, mal­titol, glu­kossi­rap och and­ra bulk­söt­nings­me­del om kalo­ri­er­na ska mins­kas. Lösningen är söt­nings­me­del som ger myc­ket söt­ma för lite eller inga kalo­ri­er. I den fjär­de av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa, tit­tar vi när­ma­re på arti­fi­ci­el­la söt­nings­me­del.

Läs artikel »

Lurar vi oss själva?

Ständigt rik­tas krav att livs­me­dels­in­du­strin ska mins­ka sock­ret. Och vi gör som vi blir till­sag­da, och slu­tar att till­sät­ta soc­ker eller drar åtminsto­ne ned på det. Men lurar vi inte oss själ­va – och kon­su­men­ter­na – när vi till­sät­ter mind­re soc­ker och ersät­ter söt­man med aspar­tam och ace­sul­fam K, eller helt ersät­ter soc­ker med mal­titol eller fruk­tjuice?

Läs artikel »

Värstingsockret – sötningsresan (del 3 av 6)

Glukossirap, isoglu­kos och invert­soc­ker är van­li­ga bulk­söt­nings­me­del som ersät­ter soc­ker. De är bil­li­ga. Men är de bra? Det utfors­kar vi i den tred­je av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa.

Läs artikel »

Krokiga morötter och sötade fiber

Livsmedelsdagarna är bran­schens årli­ga kon­fe­rens och höjd­punkt. Vi var där och bjöd på glass med söta­de fib­rer. Men bäst var ändå den pas­sio­ne­ra­de vil­jan att ska­pa inno­va­ti­va lös­ning­ar för håll­bar och häl­so­sam mat, som många gav uttryck för. Det ingju­ter hopp och tro på fram­ti­den. Elisabet Tapio Neuwirth som var på plats vill med den­na krö­ni­ka för­med­la käns­lan och sina all­män­na intryck som första­gångs­be­sö­ka­re.

Läs artikel »
fringilla felis venenatis, consequat. diam lectus ut

Inspirerande reportage och användbar kunskap för dig som utvecklar produkter eller affärer inom livsmedelsindustrin. Gratis prenumeration. Varannan vecka får du de senaste artiklarna rakt i din inkorg. Ingen spam.

GRATIS!

BAYN MAGAZINE

gratis prenumeration

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Missa inte…

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest