Skip to content

Bra smak istället för dåligt samvete

Att skapa produkter med hälsosamma ingredienser är en sak. Att skapa ångest över mat är en annan. Det är dags att livsmedelsföretag börjar konkurrera om bästa smak, och inte om människors dåliga samveten.

18 oktober 2019 •

Var går grän­sen mel­lan ett ätstört och soc­kerstint sam­häl­le?

Den här tex­ten kan få mig att fram­stå som inkon­se­kvent. Men så är det när man står med ena benet i en ätstörd värld och med det and­ra i det jag i för­ra krö­ni­kan benämn­de som ett soc­kerstint sam­häl­le.

Balansen mellan hälsa och ätstörningar

Kan man pra­ta om häl­sa och mat utan att röra upp käns­lor?

Går det att tala om nöd­vän­dig­he­ten av att mins­ka soc­ker – utan att strö salt i män­ni­skors ätstör­da sår?

Jag vet inte. Låt mig ändå bena ut saken lite.

En glass du inte ångrar dagen efter

I april 2018 fick livs­me­dels­fö­re­ta­get Nicks göra en pudel. De lan­se­ra­de en ny glass utan till­satt soc­ker, och över hela stan syn­tes deras brun­li­la reklamaf­fi­scher. Ett stort gap rama­de in vita tän­der redo att hug­ga in i glas­sen. All glass i ett svep, för det här är ju en glass du inte behö­ver ha dåligt sam­ve­te för.

Det var i alla fall vad Nicks vil­le för­med­la. Över hela affi­schen stod det med sto­ra bok­stä­ver: ”En glass du inte ång­rar dagen efter”. Men ång­ra sig dagen efter gjor­de Nicks.

Två per­so­ner anmäl­de annon­sen till Reklamombudsmannen. Den ena anmä­la­ren mena­de att affi­schen nor­ma­li­se­ra­de ätstör­ning­ar, och upp­ma­na­de till att kän­na skuld och skam om man äter soc­ker. Den and­ra anmä­la­ren tyck­te att rekla­men anspe­la­de på ett oupp­nå­e­ligt kropps­i­de­al och utbrett ätstört bete­en­de bland ung­do­mar, som har svårt att äta ”van­lig” glass utan dåligt sam­ve­te.

Luthman Backlund Foods AB, som äger varu­mär­ket Nicks, har visio­nen att snacks inte bara ska sma­ka gott, utan ock­så ska vara bra för den som äter dem och de män­ni­skor hen äls­kar.

Trots anmäl­ning­ar­na ansåg Reklamombudsmannens opi­ni­ons­nämnd att rekla­men inte var utfor­mad utan veder­bör­lig käns­la för soci­alt ansvar, var­för den inte fäll­des. Men Nicks tog ändå till sig kri­ti­ken och änd­ra­de rekla­men.

Nya konkurrenter

Att vil­ja ska­pa häl­so­sam­ma pro­duk­ter utan till­satt soc­ker är en sak. En bra sak! Men att ska­pa ång­est över mat är en annan och inte så bra sak.

Men myc­ket har hänt i livs­me­dels­in­du­strin sedan dess. Nya pro­duk­ter med ett mer häl­so­samt inne­håll pop­par upp hela tiden. I hyl­lor­na syns allt­i­från dryc­ker till bars och godis. Och bud­ska­pet är mer tillå­tan­de.

Framför allt tror jag att det hand­lar om att livs­me­dels­fö­re­tag som utveck­lar mer häl­so­sam­ma pro­duk­ter inte läng­re mås­te kon­kur­re­ra mot sock­ri­ga före­tag, utan istäl­let bara mot varand­ra. Nu hand­lar det om ska­pa det bäs­ta inne­hål­let och kon­kur­re­ra om smak och käns­la.

Livsmedelsföretag som vill ska­pa häl­so­sam­ma pro­duk­ter bor­de slu­ta tit­ta så myc­ket på soc­ker­in­du­strin och istäl­let foku­se­ra på att fort­sät­ta ska­pa inno­va­ti­va pro­duk­ter och varu­mär­ken.

Om de fort­sät­ter age­ra i rela­tion till soc­ker­in­du­strin är det lätt att ham­na i träs­ket där man loc­kar över kon­su­men­ter genom att spe­la på skuld och dåligt sam­ve­te. Det är inte så man vill vin­na dem, det är genom för­tro­en­de.

Och – jag säger det igen – genom bra och häl­so­sam­ma pro­duk­ter.

Dela artikeln om du gillade den!

Utvalda artiklar från Bayn Magazine

Matvanor – fortfarande en klassfråga

I takt med att hyl­lor­na i mat­af­fä­ren fylls på med häl­so­sam­ma alter­na­tiv, sval­nar dis­kus­sio­nen om mat­va­nor. Men vi bor­de ändå fun­de­ra på var­för vis­sa män­ni­skor ham­nar i en ond spi­ral av bil­lig och lät­till­gäng­lig mat, medan and­ra fros­sar i häl­so­sam­ma recept och tar sig tiden att laga mat. Frida Westergård kli­ver ur sin mat­bubb­la och synar saker­nas till­stånd.

Läs artikel »

Kassava – från frö till Eureba

Isomaltooligosackarider (IMO) finns natur­ligt i många livs­me­del, men till­sätts ock­så i vis­sa pro­duk­ter för att fyl­la ut och ge söt­ma. IMO är i sig en kost­fi­ber, men säljs som sirap eller pul­ver som ock­så inne­hål­ler soc­kerar­ter och and­ra ener­gi­gi­van­de kol­hyd­ra­ter. Trots det är IMO intres­sant för soc­ker­re­duk­tion. Läs och lär mer om IMO:s väg från kassa­va­ro­ten till söta­de fib­rer.

Läs artikel »

Faran med smala kundsegment

Hämmas ditt före­tags till­växt av att ni job­bar mot för nischa­de kundseg­ment? Det är frå­gan du bör stäl­la dig efter att ha läst Frida Westergårds krö­ni­ka.

Läs artikel »

Erytritol – från frö till Eureba

I natu­ren hit­tar vi soc­ke­ral­ko­ho­len erytritol i vindru­vor, päron och melon, men ock­så i fer­men­te­ra­de livs­me­del som vin, ost och öl. Med 70 pro­cent av sock­rets söt­ma, men inga kalo­ri­er och ing­en påver­kan på blod­soc­ker, är erytritol en intres­sant ingre­di­ens vid soc­ker­re­duk­tion. Men eftersom kvan­ti­te­ter­na av erytritol i natu­ren är små, fram­ställs den på annat sätt – med vete och jäst­svamp.

Läs artikel »

Därför ska du söta med Reb M

Reb M heter den nya stjär­nan på söt­nings­him­len. Det är en ste­vi­ol­gly­ko­sid som sma­kar som soc­ker men är 300 gång­er söta­re. Den har ing­en bit­ter bis­mak eller lak­rits­lik efter­smak som and­ra ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Läs och lär mer!

Läs artikel »

Inulin – från frö till Eureba

Cikoria är en omtyckt växt bland odla­re. Ämnet inu­lin gör väx­ten här­dig när kli­ma­tet är som tuf­fast. Inulin används fli­tigt som kost­fi­ber inom livs­me­dels­in­du­strin. Fibern ger främst bulk, men kan ock­så bidra med viss söt­ma. Bäst fun­ge­rar inu­lin i kom­bi­na­tion med and­ra ingre­di­en­ser – som i Bayn Europes söta­de fib­rer. Nyfiken? Läs mer!

Läs artikel »

Sötade fibrer – sötningsresan (del 6 av 6)

I den sjät­te och sista arti­keln om vår söt­nings­re­sa från soc­ker till söta­de fib­rer lär vi oss hur kost­fib­rer till­sam­mans med högin­ten­sivt söta ämnen med natur­ligt ursprung kan ersät­ta soc­ker 1:1 utan att till­verk­nings­pro­ces­sen behö­ver för­änd­ras.

Läs artikel »

Sött från naturen – sötningsresan (del 5 av 6)

För att mins­ka soc­ker och kalo­ri­er­na, och sam­ti­digt behål­la den goda sma­ken, krävs söt­nings­me­del med myc­ket söt­ma och få eller inga kalo­ri­er. I den fem­te av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa har turen kom­mit till söt­nings­me­del med natur­ligt ursprung.

Läs artikel »

Kemiskt sött – sötningsresan (del 4 av 6)

Vanligt soc­ker kan inte ersät­tas med fruk­tos, mal­titol, glu­kossi­rap och and­ra bulk­söt­nings­me­del om kalo­ri­er­na ska mins­kas. Lösningen är söt­nings­me­del som ger myc­ket söt­ma för lite eller inga kalo­ri­er. I den fjär­de av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa, tit­tar vi när­ma­re på arti­fi­ci­el­la söt­nings­me­del.

Läs artikel »

Värstingsockret – sötningsresan (del 3 av 6)

Glukossirap, isoglu­kos och invert­soc­ker är van­li­ga bulk­söt­nings­me­del som ersät­ter soc­ker. De är bil­li­ga. Men är de bra? Det utfors­kar vi i den tred­je av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa.

Läs artikel »
lectus felis suscipit venenatis, efficitur. quis, libero risus sem, dapibus

Inspirerande reportage och användbar kunskap för dig som utvecklar produkter eller affärer inom livsmedelsindustrin. Gratis prenumeration. Varannan vecka får du de senaste artiklarna rakt i din inkorg. Ingen spam.

GRATIS!

BAYN MAGAZINE

gratis prenumeration

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Missa inte…

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest