Skip to content
Foto: Anette Persson

Bayns grundare om företagets födelse

Bayn Europe firar tioårsjubileum. Grundaren Lucy Dahlgren var tidigt ute som entreprenör inom sockerreducering. Hon såg möjligheterna med stevia som sötningsmedel och arbetade idogt för sin vision att skapa ett kunskapsföretag på området – långt innan stevia var godkänd som ingrediens inom EU. Idag är hon något av en innovativ ambassadör för producenter som vill ut på marknaden med sina lifestyleprodukter.

21 november 2019 •

Lucy Dahlgren firar sin 50-års­dag den 25 novem­ber. Samma dag firar Bayn Europe tio­år­sju­bi­le­um. Bayns grun­da­re kan beskri­vas som en visio­när och ent­re­pre­nör, men hon själv kän­ner sig mer bekväm med att iden­ti­fi­e­ra sig som pro­jekt­le­da­re. Det är de kun­ska­per­na som har lagt grun­den för Bayn som före­tag och orga­ni­sa­tion.

Förverkligar visioner

För snart ett år sedan läm­na­de Lucy Dahlgren vd-pos­ten och tog istäl­let plats i Bayns sty­rel­se. Idag arbe­tar hon som affärs- och pro­jekt­ut­veck­la­re inom soc­ker­re­du­ce­ring och kan på så vis för­verk­li­ga sina visio­ner.

Lucy Dahlgren berät­tar att Bayns vision om soc­ker­re­duk­tion under många år och under hen­nes tid bedrevs med små inve­ste­ring­ar och med begrän­sad till­växt­för­må­ga.

– Jag har all­tid trott på inno­va­ti­va affärsmo­del­ler i syf­te att dri­va för­änd­ring. Men det är kost­sam­ma pro­ces­ser som Bayn inte har haft resur­ser till, säger Lucy Dahlgren.

Det var ock­så anled­ning­en till att hon läm­na­de vd-pos­ten, som togs över av Patrik Edström.

– Jag vil­le för­verk­li­ga inno­va­ti­va affärsmo­del­ler med en e‑commerceplattform, som ger tyd­lig infor­ma­tion och väg­led­ning om häl­so­sam­ma­re söta pro­duk­ter till kon­su­men­ter och häl­so­sam­ma­re söt­ma till pro­du­cen­ter. Jag vil­le även få stör­re finan­sie­ring och trans­ak­tio­ner från aktö­rer inom områ­det soc­ker­re­duk­tion. Syftet var att ska­pa håll­ba­ra verk­sam­he­ter för soc­ker­re­duk­tion och låta Bayn utveck­las som pro­dukt­fö­re­tag för pro­du­cen­ter av life­sty­le­pro­duk­ter, säger Lucy Dahlgren.

Intresset för stevia väcktes tidigt

Lucy Dahlgren, grundare av Bayn Eureop AB, står framför ett fönster
Foto: Anette Persson

Lucy Dahlgren brin­ner för områ­det, något hon har gjort i mer än tio års tid. Hennes intres­se för soc­ker­re­du­ce­ring väck­tes långt innan hon grun­da­de Bayn Europe i Stockholm, och långt innan ste­via och ste­vi­ol­gly­ko­si­der var god­kän­da som söt­nings­me­del inom EU.

Innan dess arbe­ta­de hon som kon­sult och pro­jekt­le­da­re på ett svenskt bolag inom fas­tig­hets­ut­veck­ling och bygg­na­tion. Lågan tän­des när hon fick upp­gif­ten att pro­jekt­le­da byg­gan­det av nya ste­via­raf­fi­na­de­ri­er i Kina och i Paraguay.

Ganska snart väck­tes en idé om att arbe­ta för­dju­pat med ste­via och ste­vi­ol­gy­ko­si­der. Lucy Dahlgren för­stod att ste­via skul­le kun­na bli omväl­van­de inom livs­me­dels- och dryc­kes­in­du­strin. Under den här tiden tala­de man om en glo­bal fet­ma- och dia­be­te­se­pi­de­mi. Överkonsumtionen av söta­de dryc­ker och and­ra pro­duk­ter med soc­ker höll på att gå över­styr och ska­pa­de gigan­tis­ka häl­so­pro­blem.

– Som pro­jekt­le­da­re utgår jag all­tid från mina tre p:n, som är för­kort­ning­ar för peop­le, pla­net, pro­fit. Jag insåg att ste­via och ste­vi­ol­gly­ko­si­der kun­de vara en del av lös­ning­en för män­ni­skor, för vår pla­net men ock­så för helt nya affärs­om­rå­den. Livsmedelsindustrin behöv­de kun­skap, säger hon.

Mötte först motstånd

Lucy Dahlgren pra­ta­de om saken med sin far Yan Li, pro­fes­sor och dekan på insti­tu­tio­nen för livs­me­dels­ve­ten­skap och tek­nik vid Jinans uni­ver­si­tet i Kina. Han var inte lika entu­si­as­tisk som dot­tern, utan mena­de att ett infö­ran­de av ste­vi­ol­gly­ko­si­der skul­le inne­bä­ra en helt annan typ av revo­lu­tion än den Lucy Dahlgren såg fram­för sig. Stevia som söt­nings­me­del skul­le inte bara för­änd­ra män­ni­skors sma­kupp­le­vel­se av söt­ma. Stevia skul­le även kon­kur­re­ra med en redan blomst­ran­de och väle­ta­ble­rad indu­stri – soc­ker­in­du­strin.

Lucy Dahlgren möt­te visst mot­stånd på nära håll, men hon blev sam­ti­digt stärkt i sin vision. Hennes far mena­de ock­så att om ste­via som söt­nings­me­del skul­le få ett genom­brott kräv­des inno­va­tion och pro­dukt­ut­veck­ling.

Fick stöd av akademin

Lucy Dahlgren gick vida­re med sin idé om att ska­pa ett kun­skaps­fö­re­tag för dryc­kes- och livs­me­dels­in­du­strin, och hon fick stöd för sin vision av det kine­sis­ka jord­bruks­mi­ni­s­te­ri­et och Kinas han­dels­kam­ma­re. Hon inled­de dis­kus­sio­ner med ledan­de kine­sis­ka ste­vi­a­till­ver­ka­re och ‑raf­fi­na­de­ri­er. Hon kon­tak­ta­de fors­ka­re som för­dju­pat sig i ste­via och hon bygg­de upp ett gedi­get nät­verk inom aka­de­min.

År 2009 grun­da­de hon Bayn Europe AB i Stockholm till­sam­mans med en affärspart­ner.

– Affärsidén vila­de på för­sälj­ning av rena ste­vi­ol­gly­ko­si­der med hög kva­li­tet, och att säl­ja kun­skap och pro­duk­ter med hjälp av tek­nisk och sen­so­risk tillämp­ning. Målgruppen var den euro­pe­is­ka livs­me­dels- och dryc­kes­in­du­strin, säger Lucy Dahlgren.

Lucy Dahgren, grundare av Bayn Europe AB, sitter i ett fönster
Foto: Anette Persson

Steget före

Lucy Dahlgren höll ögo­nen på utveck­ling­en och följ­de hela tiden med i vad som hän­de. Under Bayns förs­ta år var ste­vi­ol­gly­ko­si­der inte god­kän­da som söt­nings­me­del inom EU. Men den euro­pe­is­ka ste­vi­a­or­ga­ni­sa­tio­nen Eustas hade läm­nat in en ansö­kan till Efsa, den euro­pe­is­ka myn­dig­he­ten för livs­me­dels­sä­ker­het.

Bayn blev akti­va med­lem­mar i Eustas.

– Tillsammans arbe­ta­de vi för god­kän­nan­det av ste­vi­ol­gly­ko­si­der som en ingre­di­ens i livs­me­del. Ansökan till Efsa base­ra­des på den bel­gis­ke pro­fes­sorn Jan Geuns data­bas med över tju­go års forsk­ning om ste­via, en av många hund­ra kun­ni­ga per­so­ner jag hade lärt kän­na under min resa, berät­tar Lucy Dahlgren.

Kunskapsspridning och kom­mer­si­a­li­se­ring är vik­tigt för Lucy Dahlgren. Hon orga­ni­se­ra­de ett pro­jekt, spons­rat av kine­sis­ka ste­via­raf­fi­na­de­ri­er, för att över­sät­ta och pub­li­ce­ra en bok om ste­vi­a­forsk­ning skri­ven av pro­fes­sor Jan Geuns.

– Idag används boken som före­läs­ningslit­te­ra­tur på kine­sis­ka uni­ver­si­tet inom ämnen som rör indu­stri, livs­me­delskun­skap och livs­me­dels­tek­nik, berät­tar Lucy Dahlgren.

Godkännandet kom 2011

Lucy Dahlgren inled­de för­dju­pa­de kon­tak­ter med ste­vi­a­od­la­re och ‑raf­fi­na­de­ri­er i Kina. När Efsa i slu­tet av år 2011 god­kän­de ste­vi­ol­gly­ko­si­der som söt­nings­me­del var Bayn start­kla­ra.

– Strax där­ef­ter teck­na­de vi dis­tri­bu­tions­av­tal med Barentz International – en av värl­dens ledan­de dis­tri­bu­tö­rer inom livs­me­dels- och dryc­kes­in­du­strin. Vi regi­stre­ra­de ock­så vårt varu­mär­ke Eureba, säger Lucy Dahlgren.

Helt ny marknad

Bayns förs­ta år hand­la­de om att fånga rätt ögon­blick. De föl­jan­de tre åren hand­la­de om att beträ­da en helt ny mark­nad – som kon­sul­ter i ett forsk­nings­dri­vet kun­skaps­fö­re­tag.

– Vi leve­re­ra­de ste­vi­ol­gly­ko­si­der i små voly­mer till livs­me­dels­pro­du­cen­ter som vil­le pro­va. Vi hjälp­te kun­der att utveck­la recept med öns­kad smak­pro­fil och kon­si­stens. Och vi utveck­la­de gene­ris­ka recept för ett antal tillämp­nings­om­rå­den. Våra pro­duk­ter, sål­da under nam­net Eureba mot­togs väl, säger Lucy Dahlgren.

Bayn börsnoteras

Lucy Dahlgren, grundare av Bayn Europe AB, sitter i en trappa med en kopp kaffe.
Foto: Anette Persson

Ett avtal med R2 Group, en stor dis­tri­butör inom livs­me­del- och dryc­kes­in­du­strin, för den nor­dis­ka mark­na­den under­teck­na­des.

– Då var det dags att växa. För det behöv­des risk­ka­pi­tal och inve­ste­ra­re som fann intres­se i vår verk­sam­het. Vi note­ra­des först på Nasdaq First North i Stockholm, vil­ket jag val­de för vårt varu­mär­kes skull och vår inter­na­tio­na­li­se­ring, berät­tar hon.

Under åren 2015 till 2017 bygg­de Bayn huvud­de­len av dagens orga­ni­sa­tion och före­ta­get väx­te från tre till åtta anställ­da. Lucy Dahlgren hand­ploc­ka­de var­je per­son, ska­pa­de ett inno­va­tions­cen­ter i Gävle och stöp­te om orga­ni­sa­tio­nen till ett mark­nads­dri­vet före­tag.

Varumärket Eureba för­äd­la­des – det som idag är en enkel lös­ning för livs­me­dels- och dryc­kes­fö­re­tag som vill ersät­ta soc­ker, utan att behö­va dri­va avan­ce­rad pro­dukt­ut­veck­ling internt.

Dags att gå vidare

2018, efter nio års hårt arbe­te, läm­na­de grun­da­ren Lucy Dahlgren över vd-rol­len till Bayns nya verk­stäl­lan­de direk­tör Patrik Edström. Lucy Dahlgren tog plats i Bayns sty­rel­se och tog sig an nya affärs­ut­ma­ning­ar.

– När jag läm­na­de Bayn var det inte slu­tet på mitt enga­ge­mang i bola­get. I dag byg­ger min med­ver­kan på en dis­rup­tiv syner­gi­stra­te­gi, där jag utma­nar gam­la affärsmo­del­ler och ska­par nya mark­nads­ka­na­ler för redan exi­ste­ran­de soc­ker­re­du­ce­ra­de pro­duk­ter. På så sätt främ­jar jag Bayn, men ock­så and­ra före­tags soc­ker­re­du­ce­ra­de pro­duk­ter. Jag är fort­fa­ran­de foku­se­rad på utma­ning­ar­na som är kopp­la­de till soc­ker­re­du­ce­ring och arbe­tar där­för vida­re med smak­struk­tu­rer och kost­nads­bil­der, säger hon.

Design av plattform och förpackningar

Under åren 2015 till 2017 ini­ti­e­ra­de Lucy Dahlgren bland annat en moln­platt­form för soc­ker­re­duk­tion.

– Projektet var spän­nan­de och led­de till mitt beslut att gå vida­re och byg­ga en inno­va­tiv dis­tri­bu­tions­ka­nal för att skyn­da på soc­ker­re­du­ce­ring på mark­na­den. Molnplattformen fick en seal of excel­lence av EU-kom­mis­sio­nen. Det är jag stolt över och det är en stäm­pel på att Bayn gör rätt sak och går i rätt rikt­ning, säger hon.

Ett av de senas­te pro­jek­ten hand­lar om att intro­du­ce­ra redan exi­ste­ran­de life­sty­le­pro­duk­ter för stör­re mark­na­der. I novem­ber res­te Lucy Dahlgren till Kina till­sam­mans med Bayns för­sälj­nings- och mark­nads­chef Mats Källqvist, bland annat för att pre­sen­te­ra Eureba i ny för­pack­ning, rik­tad till hälso­med­vet­na kundseg­ment i Kina.

– Designen står jag för med män­ni­skor, häl­sa och livs­stil som cen­tral punkt. Den är jag ock­så väl­digt stolt över. Bayn och Eureba kom­mer all­tid vara nära mitt hjär­ta – unge­fär som ett barn, säger Lucy Dahlgren.

Dela artikeln om du gillade den!

Utvalda artiklar från Bayn Magazine

Ung och hungrig – men inte till vilket pris som helst

Generation Z stäl­ler krav. Men inte enbart på värl­dens makt­ha­va­re. Kraven på maten och livs­me­dels­in­du­strin är minst lika höga. Den här unga gene­ra­tio­nen har ett håll­bar­hets­tänk som genom­sy­rar allt de gör, kon­su­me­rar och äter. De köper pro­duk­ter som bekräf­tar deras livs­stil – och bor de fort­fa­ran­de hem­ma har de tunga man­dat hos för­äld­rar­na som köper det ung­do­mar­na vill ha. Peter Wennström, vd på forsk­nings­fö­re­ta­get The Healthy Marketing Team, gui­dar oss rätt till en ny kon­su­ment­grupp med etis­ka för­tec­ken.

Läs artikel »

Dextrin – från frö till Eureba

Varje gång du bakar bröd till­ver­kar du dextrin. Det är mjö­lets stär­kel­se som omvand­las av ugnens vär­me till dextrin i brö­dets skor­pa. Det finns oli­ka sor­ters dextrin. Några bryts ned till glu­kos vid mat­smält­ning. Andra är kost­fib­rer. De sena­re använ­der vi i någ­ra av våra söta­de fib­rer (Eureba). De pro­du­ce­ras från GMO-fri majs. Läs om dextri­nets väg från majs till söta­de fib­rer.

Läs artikel »

Britternas jakt på socker och bättre hälsa

”A sen­se of urgen­cy” råder i Storbritannien. Det är inte Brexit vi talar om. Nej, käns­lan av bråds­ka att göra något hand­lar om en fet­mae­pi­de­mi som bre­der ut sig. Boven är för myc­ket soc­ker i mat. Var tred­je sko­le­lev beräk­nas vara över­vik­ti­ga eller ha utveck­lat fet­ma innan de ens har läm­nat grund­sko­lan. Den brit­tis­ka rege­ring­en stäl­ler krav på livs­me­dels­in­du­strin att mins­ka soc­ker i livs­me­del med fem pro­cent – var­je år i fem år. De får drag­hjälp av två brit­tis­ka tv-per­son­lig­he­ter – Jamie Oliver och Michael Mosley – som drar sitt strå till stac­ken för en bätt­re livs­stil. Om det­ta hand­lar den­na krö­ni­ka, sig­ne­rad av Elisabet Tapio Neuwirth.

Läs artikel »

Maltitol – från frö till Eureba

En pris­värd, popu­lär soc­ke­ral­ko­hol med mjuk söt­ma som gör sig bra i bland annat cho­klad. Maltitol är den mest sac­ka­ros­li­ka av alla soc­ke­ral­ko­ho­ler, och även en av de mest använ­da i livs­me­dels­pro­duk­tion. Men hur är det med den där eftersma­ken som så många söt­nings­me­del har? Den slip­per du med mal­titol. Så ploc­ka fram lite cho­klad och läs mer om soc­ke­ral­ko­ho­len som kom­mer från mäl­ta­de sädeskorn.

Läs artikel »

Matvanor – fortfarande en klassfråga

I takt med att hyl­lor­na i mat­af­fä­ren fylls på med häl­so­sam­ma alter­na­tiv, sval­nar dis­kus­sio­nen om mat­va­nor. Men vi bor­de ändå fun­de­ra på var­för vis­sa män­ni­skor ham­nar i en ond spi­ral av bil­lig och lät­till­gäng­lig mat, medan and­ra fros­sar i häl­so­sam­ma recept och tar sig tiden att laga mat. Frida Westergård kli­ver ur sin mat­bubb­la och synar saker­nas till­stånd.

Läs artikel »

Isomaltooligosackarider (IMO) – från frö till Eureba

Isomaltooligosackarider (IMO) finns natur­ligt i många livs­me­del, men till­sätts ock­så i vis­sa pro­duk­ter för att fyl­la ut och ge söt­ma. IMO är i sig en kost­fi­ber, men säljs som sirap eller pul­ver som ock­så inne­hål­ler soc­kerar­ter och and­ra ener­gi­gi­van­de kol­hyd­ra­ter. Trots det är IMO intres­sant för soc­ker­re­duk­tion. Läs och lär mer om IMO:s väg från kassa­va­ro­ten till söta­de fib­rer.

Läs artikel »

Faran med smala kundsegment

Hämmas ditt före­tags till­växt av att ni job­bar mot för nischa­de kundseg­ment? Det är frå­gan du bör stäl­la dig efter att ha läst Frida Westergårds krö­ni­ka.

Läs artikel »

Erytritol – från frö till Eureba

I natu­ren hit­tar vi soc­ke­ral­ko­ho­len erytritol i vindru­vor, päron och melon, men ock­så i fer­men­te­ra­de livs­me­del som vin, ost och öl. Med 70 pro­cent av sock­rets söt­ma, men inga kalo­ri­er och ing­en påver­kan på blod­soc­ker, är erytritol en intres­sant ingre­di­ens vid soc­ker­re­duk­tion. Men eftersom kvan­ti­te­ter­na av erytritol i natu­ren är små, fram­ställs den på annat sätt – med vete och jäst­svamp.

Läs artikel »

Därför ska du söta med Reb M

Reb M heter den nya stjär­nan på söt­nings­him­len. Det är en ste­vi­ol­gly­ko­sid som sma­kar som soc­ker men är 300 gång­er söta­re. Den har ing­en bit­ter bis­mak eller lak­rits­lik efter­smak som and­ra ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Läs och lär mer!

Läs artikel »

Inulin – från frö till Eureba

Cikoria är en omtyckt växt bland odla­re. Ämnet inu­lin gör väx­ten här­dig när kli­ma­tet är som tuf­fast. Inulin används fli­tigt som kost­fi­ber inom livs­me­dels­in­du­strin. Fibern ger främst bulk, men kan ock­så bidra med viss söt­ma. Bäst fun­ge­rar inu­lin i kom­bi­na­tion med and­ra ingre­di­en­ser – som i Bayn Europes söta­de fib­rer. Nyfiken? Läs mer!

Läs artikel »
elit. commodo neque. tristique luctus sem, id diam

Inspirerande reportage och användbar kunskap för dig som utvecklar produkter eller affärer inom livsmedelsindustrin. Gratis prenumeration. Varannan vecka får du de senaste artiklarna rakt i din inkorg. Ingen spam.

GRATIS!

BAYN MAGAZINE

gratis prenumeration

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Missa inte…

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest