Skip to content
Foto: Anette Persson

Bayn Europe fortsätter framgångsresan

Bayn Europe firar tio år. I denna jubileumsintervju berättar Patrik Edström, verkställande direktör, om planerna, tankarna och idéerna som ska föra Bayn vidare in i framtiden. Läs mer!

25 november 2019 •

När Patrik Edström till­träd­de som vd på Bayn Europe år 2018, kom han in med inter­na­tio­nell erfa­ren­het från både sto­ra och mind­re före­tag, och med en gedi­gen pro­duk­tions- och pro­ces­ser­fa­ren­het.

– Det var spän­nan­de att ta över en så intres­sant orga­ni­sa­tion som Bayn. Och vi kan skat­ta oss lyck­li­ga över det stöd som huvud­ä­ga­ren Första Entreprenörsfonden har gett före­ta­get sedan 2011, säger Patrik Edström.

Han berät­tar att Första Entreprenörsfonden inve­ste­rar i svens­ka ent­re­pre­nörs­driv­na före­tag inom sustain­tech, det vill säga före­tag som utveck­lar tek­nis­ka lös­ning­ar med fokus på håll­bar­het och livs­kva­li­tet, och som befin­ner sig på en inter­na­tio­nell till­väx­tre­sa. Bayn upp­fyll­de samt­li­ga kri­te­ri­er och där­för gick Första Entreprenörsfonden in som lead inve­s­tor i Bayn.

Sockerersättning inom lifestyle-segment

Patrik Edströms kon­tak­ter med, och kun­ska­per om, livs­me­dels­in­du­strin är vär­de­ful­la för Bayns till­växt. Han har själv sålt soc­ker till godis‑, sylt- och glass­fö­re­tag och har för­stå­el­se för de utma­ning­ar kun­der står inför när sock­ret ska ersät­tas med söt­nings­me­del. Bayns kun­der är livs­me­dels­fö­re­tag som pro­du­ce­rar kon­su­ment­pro­duk­ter inom life­sty­le-seg­men­tet. De söker lös­ning­ar som ersät­ter soc­ker utan avkall på smak och kon­si­stens.

Bayn grun­da­des av Lucy Dahlgren år 2009, och före­ta­get erbjöd söt­nings­me­del av natur­ligt ursprung myc­ket tidigt. Bayns erbju­dan­de till livs­me­dels- och dryc­kes­in­du­strin har utveck­lats och kon­cen­tre­rats sedan dess.

– Skillnaden mel­lan år 2009, då Bayn Europe grun­da­des, och före­ta­get jag leder idag är att vår pro­duk­tion inte bara vilar på ste­via, utan även på and­ra söt­nings­me­del med natur­ligt ursprung. Vår pro­dukt Eureba ersät­ter soc­ker utan pro­blem, berät­tar han.

Råvarorna är en stark framgångsfaktor

Bayn utveck­lar söta­de fib­rer som är nog­grant utval­da kost­fib­rer söta­de med söt­nings­me­del av natur­ligt ursprung från väx­ten ste­via. Ofta ingår ock­så soc­ke­ral­ko­hol för att få rätt smak och kon­si­stens. Valet av råva­ror är en stark fram­gångs­fak­tor och det finns där­för inga skäl att änd­ra rikt­ning i fram­ti­den, menar Patrik Edström. Framöver ska Bayn ska­pa en ännu tyd­li­ga­re affär genom att foku­se­ra på råva­ror­na och utveck­ling­en av dem.

– Tillverkar du pro­duk­ter inom life­sty­le-seg­men­tet, ska du som livs­me­dels­pro­du­cent ha en pro­dukt som kon­su­men­ten kän­ner att han eller hon mår bra av. Då ska du ock­så kun­na berät­ta att söt­ning­en är av natur­ligt ursprung, säger han.

Då kan Bayn nå break even

Sockerreducering och råva­ror av natur­ligt ursprung lig­ger i tiden. Det märks ock­så på Bayns för­sälj­ning och voly­mer, som sta­digt går upp­åt. Patrik Edströms pro­gnos är att Bayn når håll­bar till­växt inom en snar fram­tid, och bre­ak even år 2021–2022.

– Förstahandsmålet är att omsätt­ning­en lig­ger på 100 mil­jo­ner kro­nor, och det tror jag att Bayn kan nå år 2022. Kan vi se att omsätt­nings­siff­ror­na ökar snab­ba­re än så under kom­man­de år – då är jag nöjd, säger han.

Utveckling ska möta marknadens behov

Bayn, med Patrik Edström i spet­sen, väs­sar affä­ren för att nå målen. De kom­man­de åren ska Bayn sat­sa på att utveck­la pro­duk­tion och pro­duk­tions­tek­nik. Målet med sats­ning­en är att pro­du­ce­ra på effek­ti­va­re sätt och ska­pa mer avan­ce­ra­de ingre­di­en­ser vad gäl­ler mik­ro­struk­tur och kristal­li­sa­tion.

– Kan vi byg­ga in fler effek­ter i vår pro­dukt, till exem­pel att den än mer lik­nar soc­ker till sin struk­tur, så möter vi mark­na­dens öns­ke­mål och behov, säger han.

Intensiv marknadsföring

Under jubi­le­um­så­ret 2019 har Bayn inlett inten­si­va mark­nads­fö­ringsin­sat­ser för att öka kun­ska­pen om Bayns kon­cept. Den nya webb­plat­sen och stra­te­gin bakom den ska­par dess­utom nya inflö­den av kun­der.

– Vi ska kom­plet­te­ra den insat­sen med tek­nisk kom­pe­tens och en stab som föl­jer upp våra leads. Därför letar vi upp mark­nads­va­na livs­me­dels­tek­ni­ker som kan gå ut till kun­der­na, bistå med kun­skap och kom­pe­tens och se till att pro­duk­tio­nen med Eureba fun­ge­rar pro­blem­fritt, säger Patrik Edström.

Planer på egen pilotanläggning

För att stär­ka affä­ren finns även pla­ner på att köpa in tek­nik och byg­ga en pilotan­lägg­ning i Gävle, där Bayns FoU-team arbe­tar. Tanken är att ska­pa en skal­mo­dell av en pro­duk­tions­an­lägg­ning där FoU-tea­met kan tes­ta pro­cess- och metod­för­änd­ring­ar redan i lab­bet innan man tilläm­par dem i full ska­la. En sådan lös­ning skul­le inne­bä­ra att pro­duk­tions­ka­pa­ci­te­ten lig­ger över labb­stor­lek, men långt under en full­ska­lig pro­duk­tions­verk­sam­het.

– Det vi vill upp­nå är simu­le­ring av verk­li­ga pro­duk­tions­för­hål­lan­den. På så sätt får vi snab­ba­re tur­na­round, dels vid fin­juste­ring av kun­ders recept, dels vid egen utveck­ling av pro­duk­ter, för­kla­rar han.

Nya produkter, ny kompetens

På rit­bor­det finns även idéer om egen­till­verk­ning av halv­fab­ri­kat. Tanken är att kun­na erbju­da exem­pel­vis cho­klad­till­ver­ka­re halv­fab­ri­kat med soc­ker ersatt av Eureba. En lik­nan­de idé finns för frukt­puré­er, så kal­la­de fruit preps.

– Den här typen av halv­fab­ri­kat är intres­san­ta för bage­ri­er och deras leve­ran­tö­rer, samt glass­in­du­stri, till exem­pel. En annan tack­sam pro­dukt är strös­sel; det är en pro­dukt som i prin­cip enbart består av soc­ker och som kan ersät­tas med Eureba, säger Patrik Edström.

För att lyc­kas med en sådan sats­ning fullt ut behö­ver Bayn se sig om efter en ny typ av kom­pe­tens.

– Vi ser ett behov av pro­dukt­kon­su­len­ter, som har tyd­lig tek­nisk kun­skap och som vet vil­ka pro­blem man har inom till exem­pel bageri‑, kon­fek­tyr- och glass­in­du­strin, säger Patrik Edström.

Lokalt globalt

Bayn har flyt­tat till­verk­ning­en av Eureba till Sverige för att kom­ma när­ma­re den euro­pe­is­ka mark­na­den. Framöver vill Bayn bli än mer lokal. Den utrust­ning Patrik Edström har i åtan­ke går att stäl­la upp var i värl­den Bayn än pro­du­ce­rar sina varor.

– Det är ange­lä­get för alla före­tag att fun­de­ra på sitt kol­di­ox­i­dav­tryck. Därför fun­de­rar vi på sätt att pro­du­ce­ra nära våra kun­ders mark­na­der. Vår kund Paradis-Is öns­kar leve­re­ra en USA-pro­du­ce­rad vara som är sötad med Eureba – under för­ut­sätt­ning att deras affär tar fart. Framöver ska vi hit­ta lös­ning­ar på det­ta, säger han.

Kraftsamling

På mark­nads­si­dan tar Bayn nya grepp. Patrik Edström berät­tar att orga­ni­sa­tio­nen ska arbe­ta med betyd­ligt fler kam­pan­jer. Det bety­der att de egna genom­brot­ten i livs­me­dels­bran­schen ska ut snab­ba­re till and­ra lika rele­van­ta indu­stri­er.

– Kampanjtänket lig­ger än så länge på rit­bor­det. Men det hand­lar om att rul­la ut det ena mark­nads­seg­men­tet efter det and­ra, ta kraft­sam­ling inom ett fram­gångs­rikt områ­de, kart­läg­ga indu­stri­er här och glo­balt, samt arbe­ta både brett och grund­ligt för att öka för­sälj­ning­en, säger han.

Team is everything

Vid sin sida har Patrik Edström ett dedi­ke­rat team av vitt skil­da kom­pe­ten­ser. Och en stark sty­rel­se, där sty­rel­se­ord­fö­ran­de Peter Werme från Första Entreprenörsfonden är en erfa­ren dörr­öpp­na­re till nät­verk och kon­tak­ter.

– Vi är star­ka och vi har en bra finan­si­ell situ­a­tion. Jag ser fram­ti­den an med till­för­sikt, säger Patrik Edström.

Dela artikeln om du gillade den!

Utvalda artiklar från Bayn Magazine

Ung och hungrig – men inte till vilket pris som helst

Generation Z stäl­ler krav. Men inte enbart på värl­dens makt­ha­va­re. Kraven på maten och livs­me­dels­in­du­strin är minst lika höga. Den här unga gene­ra­tio­nen har ett håll­bar­hets­tänk som genom­sy­rar allt de gör, kon­su­me­rar och äter. De köper pro­duk­ter som bekräf­tar deras livs­stil – och bor de fort­fa­ran­de hem­ma har de tunga man­dat hos för­äld­rar­na som köper det ung­do­mar­na vill ha. Peter Wennström, vd på forsk­nings­fö­re­ta­get The Healthy Marketing Team, gui­dar oss rätt till en ny kon­su­ment­grupp med etis­ka för­tec­ken.

Läs artikel »

Dextrin – från frö till Eureba

Varje gång du bakar bröd till­ver­kar du dextrin. Det är mjö­lets stär­kel­se som omvand­las av ugnens vär­me till dextrin i brö­dets skor­pa. Det finns oli­ka sor­ters dextrin. Några bryts ned till glu­kos vid mat­smält­ning. Andra är kost­fib­rer. De sena­re använ­der vi i någ­ra av våra söta­de fib­rer (Eureba). De pro­du­ce­ras från GMO-fri majs. Läs om dextri­nets väg från majs till söta­de fib­rer.

Läs artikel »

Britternas jakt på socker och bättre hälsa

”A sen­se of urgen­cy” råder i Storbritannien. Det är inte Brexit vi talar om. Nej, käns­lan av bråds­ka att göra något hand­lar om en fet­mae­pi­de­mi som bre­der ut sig. Boven är för myc­ket soc­ker i mat. Var tred­je sko­le­lev beräk­nas vara över­vik­ti­ga eller ha utveck­lat fet­ma innan de ens har läm­nat grund­sko­lan. Den brit­tis­ka rege­ring­en stäl­ler krav på livs­me­dels­in­du­strin att mins­ka soc­ker i livs­me­del med fem pro­cent – var­je år i fem år. De får drag­hjälp av två brit­tis­ka tv-per­son­lig­he­ter – Jamie Oliver och Michael Mosley – som drar sitt strå till stac­ken för en bätt­re livs­stil. Om det­ta hand­lar den­na krö­ni­ka, sig­ne­rad av Elisabet Tapio Neuwirth.

Läs artikel »

Maltitol – från frö till Eureba

En pris­värd, popu­lär soc­ke­ral­ko­hol med mjuk söt­ma som gör sig bra i bland annat cho­klad. Maltitol är den mest sac­ka­ros­li­ka av alla soc­ke­ral­ko­ho­ler, och även en av de mest använ­da i livs­me­dels­pro­duk­tion. Men hur är det med den där eftersma­ken som så många söt­nings­me­del har? Den slip­per du med mal­titol. Så ploc­ka fram lite cho­klad och läs mer om soc­ke­ral­ko­ho­len som kom­mer från mäl­ta­de sädeskorn.

Läs artikel »

Matvanor – fortfarande en klassfråga

I takt med att hyl­lor­na i mat­af­fä­ren fylls på med häl­so­sam­ma alter­na­tiv, sval­nar dis­kus­sio­nen om mat­va­nor. Men vi bor­de ändå fun­de­ra på var­för vis­sa män­ni­skor ham­nar i en ond spi­ral av bil­lig och lät­till­gäng­lig mat, medan and­ra fros­sar i häl­so­sam­ma recept och tar sig tiden att laga mat. Frida Westergård kli­ver ur sin mat­bubb­la och synar saker­nas till­stånd.

Läs artikel »

Isomaltooligosackarider (IMO) – från frö till Eureba

Isomaltooligosackarider (IMO) finns natur­ligt i många livs­me­del, men till­sätts ock­så i vis­sa pro­duk­ter för att fyl­la ut och ge söt­ma. IMO är i sig en kost­fi­ber, men säljs som sirap eller pul­ver som ock­så inne­hål­ler soc­kerar­ter och and­ra ener­gi­gi­van­de kol­hyd­ra­ter. Trots det är IMO intres­sant för soc­ker­re­duk­tion. Läs och lär mer om IMO:s väg från kassa­va­ro­ten till söta­de fib­rer.

Läs artikel »

Faran med smala kundsegment

Hämmas ditt före­tags till­växt av att ni job­bar mot för nischa­de kundseg­ment? Det är frå­gan du bör stäl­la dig efter att ha läst Frida Westergårds krö­ni­ka.

Läs artikel »

Erytritol – från frö till Eureba

I natu­ren hit­tar vi soc­ke­ral­ko­ho­len erytritol i vindru­vor, päron och melon, men ock­så i fer­men­te­ra­de livs­me­del som vin, ost och öl. Med 70 pro­cent av sock­rets söt­ma, men inga kalo­ri­er och ing­en påver­kan på blod­soc­ker, är erytritol en intres­sant ingre­di­ens vid soc­ker­re­duk­tion. Men eftersom kvan­ti­te­ter­na av erytritol i natu­ren är små, fram­ställs den på annat sätt – med vete och jäst­svamp.

Läs artikel »

Därför ska du söta med Reb M

Reb M heter den nya stjär­nan på söt­nings­him­len. Det är en ste­vi­ol­gly­ko­sid som sma­kar som soc­ker men är 300 gång­er söta­re. Den har ing­en bit­ter bis­mak eller lak­rits­lik efter­smak som and­ra ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Läs och lär mer!

Läs artikel »

Inulin – från frö till Eureba

Cikoria är en omtyckt växt bland odla­re. Ämnet inu­lin gör väx­ten här­dig när kli­ma­tet är som tuf­fast. Inulin används fli­tigt som kost­fi­ber inom livs­me­dels­in­du­strin. Fibern ger främst bulk, men kan ock­så bidra med viss söt­ma. Bäst fun­ge­rar inu­lin i kom­bi­na­tion med and­ra ingre­di­en­ser – som i Bayn Europes söta­de fib­rer. Nyfiken? Läs mer!

Läs artikel »
diam efficitur. mattis tristique ut velit, libero felis eleifend Praesent

Inspirerande reportage och användbar kunskap för dig som utvecklar produkter eller affärer inom livsmedelsindustrin. Gratis prenumeration. Varannan vecka får du de senaste artiklarna rakt i din inkorg. Ingen spam.

GRATIS!

BAYN MAGAZINE

gratis prenumeration

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Missa inte…

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest