Skip to content

Bayn Europe

Ersätter socker 1:1 med sötade fibrer

Ung och hungrig – men inte till vilket pris som helst

Generation Z stäl­ler krav. Men inte enbart på värl­dens makt­ha­va­re. Kraven på maten och livs­me­dels­in­du­strin är minst lika höga. Den här unga gene­ra­tio­nen har ett håll­bar­hets­tänk som genom­sy­rar allt de gör, kon­su­me­rar och äter. De köper pro­duk­ter som bekräf­tar deras livs­stil – och bor de fort­fa­ran­de hem­ma har de tunga man­dat hos för­äld­rar­na som köper det ung­do­mar­na vill ha. Peter Wennström, vd på forsk­nings­fö­re­ta­get The Healthy Marketing Team, gui­dar oss rätt till en ny kon­su­ment­grupp med etis­ka för­tec­ken.

Dextrin – från frö till Eureba

Varje gång du bakar bröd till­ver­kar du dextrin. Det är mjö­lets stär­kel­se som omvand­las av ugnens vär­me till dextrin i brö­dets skor­pa. Det finns oli­ka sor­ters dextrin. Några bryts ned till glu­kos vid mat­smält­ning. Andra är kost­fib­rer. De sena­re använ­der vi i någ­ra av våra söta­de fib­rer (Eureba). De pro­du­ce­ras från GMO-fri majs. Läs om dextri­nets väg från majs till söta­de fib­rer.

Britternas jakt på socker och bättre hälsa

”A sen­se of urgen­cy” råder i Storbritannien. Det är inte Brexit vi talar om. Nej, käns­lan av bråds­ka att göra något hand­lar om en fet­mae­pi­de­mi som bre­der ut sig. Boven är för myc­ket soc­ker i mat. Var tred­je sko­le­lev beräk­nas vara över­vik­ti­ga eller ha utveck­lat fet­ma innan de ens har läm­nat grund­sko­lan. Den brit­tis­ka rege­ring­en stäl­ler krav på livs­me­dels­in­du­strin att mins­ka soc­ker i livs­me­del med fem pro­cent – var­je år i fem år. De får drag­hjälp av två brit­tis­ka tv-per­son­lig­he­ter – Jamie Oliver och Michael Mosley – som drar sitt strå till stac­ken för en bätt­re livs­stil. Om det­ta hand­lar den­na krö­ni­ka, sig­ne­rad av Elisabet Tapio Neuwirth.

Välkommen!

Bayn Europe utveck­lar och mark­nads­för söta­de fib­rer som används av livs­me­dels­in­du­strin för att mins­ka mäng­den soc­ker och kalo­ri­er i sina pro­duk­ter.

Sötade fib­rer är en homo­gen sam­man­sätt­ning av kost­fi­ber, söt­nings­me­del från väx­ten ste­via och and­ra ingre­di­en­ser med natur­ligt ursprung. Vårt till­verk­nings­sätt är unikt för bran­schen, och ska­par en pro­dukt som kan lag­ras, trans­por­te­ras och han­te­ras som van­ligt soc­ker utan någon som helst för­änd­ring av ruti­ner eller pro­ces­ser.

EUREBA® är ett brett sor­ti­ment av söta­de fib­rer som ersät­ter soc­ker ett-till-ett. Ett kilo soc­ker i recep­tet ersätts med ett kilo EUREBA® utan att smak, mun­käns­la eller kon­si­stens för­änd­ras. Det är en stor vinst för livs­me­dels­pro­du­cen­ter, som annars mås­te inve­ste­ra myc­ket tid och peng­ar för att utveck­la helt nya recept.

Vi hjäl­per ock­så livs­me­dels­pro­du­cen­ter som vill utveck­la egna lös­ning­ar för soc­ker­re­duk­tion. Vi erbju­der både råd­giv­ning och prak­tiskt stöd under utveck­lings­ar­be­tet, samt råva­ra i form av söt­nings­me­del från väx­ten ste­via, som vi mark­nads­för under varu­mär­ket NAVIA®.

Telefon

08-613 28 88

E-post

info@bayneurope.com

Adress

Hornsgatan 79
118 49 Stockholm

odio id, accumsan eget Donec amet,

Inspirerande reportage och användbar kunskap för dig som utvecklar produkter eller affärer inom livsmedelsindustrin. Gratis prenumeration. Varannan vecka får du de senaste artiklarna rakt i din inkorg. Ingen spam.

GRATIS!

BAYN MAGAZINE

gratis prenumeration

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Missa inte…

Pin It on Pinterest